مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس - بازداشت یک نوجوان بدست اعضای سازمان تروریستی بسیجعکس - بازداشت یک نوجوان بدست اعضای سازمان تروریستی بسیج

0 نظرات: