مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

اسامي و مشخصات تعدادی از شكنجه گران مزدور جمهوری اسلامی


 وزارت اطلاعات ، شکنجه گر ، مزدور جمهوری اسلامی ، قاضی صلواتی ، قاضی مقیسه ، قاضی مرتضوی ، اطلاعات ناجا ، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ، زندان اوین ، زندان گوهر دشت ، زندان قزلحصار ، اداره آگاهی ، شکنجه گاه ، سربازان گمنام امام زمان ، سید علی خامنه ای ، سرباز وظیفه ، اطلاعات سپاه،
گردآوري و تنظيم: صفا فرهادي

1ـ آجير رجبعلي:
رجبعلي آجير، مسئول به اصطلاح فرهنگي زندان گوهردشت است. وي از جمله بازجويان و شكنجه گراني است كه سابقه جنايتهايش عليه زندانيان سياسي به قتل عام سال67 ميكشد. براي معرفي اين جنايتكار سفاك به بخشي از «بيانيه زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج 13 شهريور 1386» كفايت ميكنيم. اين زندانيان نوشته اند:«آقاي رجبعلي آجير فردي است که دارالقران زندان رجائي شهر را، که بين زندانيان معروف است به دارالشيطان ميباشد، اداره مينمايد. نامبرده فردي است که حتي با استفاده از عينک طبي توسط زندانيان که به منزله چشم زنداني محسوب ميشود مخالف است و عنوان ميدارد اينجا زندان است نه هتل.
گفتني است که ايشان هر از گاهي با تمام ادعاي دوستي و رفاقتي که نسبت به زندانيان سياسي ابراز ميدارد در خفا منافقانه و دور از ما در جهت ايجاد نفاق (البته به خيال خودش) ما را در برابر ديگر زندانيان منافق معرفي مينمايد تا بتواند با اين خوش رقصيها در برابر بالا دستيهايش نان و گوشتي چرب تر را براي خانواده و فرزندانش، که نان آغشته به خون ملت ستمديده ايران براي ايشان روزي قرار داده شده مهيا نمايد.
لذا ما زندانيان سياسي محبوس در اندرزگاه2 دارآلقران فرعي5 زندان رجائي شهر در کمال صحت و سلامت جسمي و روحي رواني به ملت بزرگ ايران وکالت ميدهيم تا در سحرگاهان آزادي آقاي رجبعلي آجير نيز به همراه ديگر خائنين به ملت ايران به دادگاه عدالت ملي فراخوانده شود تا در جهت پاسخگويي به اعمالش در دوران سياه حکومت آخوندي پاسخ دهد، و اضافه مينمائيم که مسئول هرگونه تعدي و تعرض و حمله به زندانيان سياسي در اين زندان آقاي رجبعلي آجير و محمد مغنيان رئيس بند( اندرزگاه) ميبا شد»

2ـ آخريان حسن:
پاسدار حسن آخريان رئيس بند2 زندان گوهردشت، از معروفترين شكنجه گراني است كه در سالهاي اخير نامش بر سر زبانها افتاده است. آخريان در درديف سر دژخيماني مانند علي حاج کاظم و علي محمدي رئيس و معاون زندان،کرماني و فرجي رئيس و معاون اطلاعات زندان ساليان متمادي است كه به شكنجه و آزار زندانيان مشغول است.
براي شناخت اين دژخيم بخشي از نامة زنداني سياسي آقاي بهروز جاويد تهراني به بانكي مون را نقل ميكنيم. وي در نامة مورخ 29فروردين89 خود نوشته است: «بند ما توسط فردي بنام حسن آخريان مديريت ميگردد. وي به مواد مخدر و محرک از نوع انفمتان (معروف به شيشه) اعتياد دارد و غالبا رفتار جنون آميزي با زندانيان دارد. هر گونه اعتراضي به رفتار غير معقول وي با انفراديهاي سالن2 روبرو است».
درست در دو روز بعد انتشار اين نامه، يعني 31فروردين89، «فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران» نمونه تكان دهندهاي از جنايتهاي آخريان را افشا كرد. در اين اطلاعيه آمده است: «روز گذشته 2زنداني که نسبت به برخوردهاي وحشيانه و غير انساني حسن آخريان رئيس بند يك اعتراض کرده بودند به شکنجه گاهي که اخيرا در اين بند راه انداخته است برده شدند و ساعتها مورد شکنجه هاي وحشيانه قرار گرفتند. سپس آنها را به سلولهاي انفرادي بند يك معروف به سگدوني منتقل کردند.
روز دوشنبه 30 فروردين ماه دو تن از زندانيان بند يك به نامهاي حميد خيرخواه و رضا جليلوند به شکنجه گاهي که حسن آخريان رئيس بند يك درست کرده بود منتقل کردند. ابتدا به اين دو زنداني بي دفاع و اسير دست بند و پابند زدند سپس حسن آخريان همراه با پاسدار کشيک اميني و پاسداربندها محمد محمدي و گودرزي که هر کدام باتوني در دست داشتند و آخريان با باتون برقي روشن آنها را آماج ضربات خود قرار دادند. ضربات باتون به سر، صورت و ساير جاهاي حساس بدن آنها وارد ميشد. در اثر ضربات وحشيانه با باتون 2 عدد از باتونها شکسته شد.حسن آخريان بعد مدتي طولاني شکنجه را متوقف ميکند و به آنها ميگويد که بايد به خود و خانواده تان توهين کنيد تا ما ديگر به شما نزنيم ولي آنها در طي اين مدت نه تنها حاضر به تن دادن به خواسته هاي او نميشدند بلکه سعي ميکردند که از فرياد زدن پرهيز کنند. اين چهار شکنجه گر سپس با اسپريهاي گاز اشگآور و فلفل که باعث سوزش شديد چشم و ايجاد حالت خفگي در آنها ميشود به سوي چشمان و مجاري تنفسي آنها ميزدند. شکنجه ها به حدي شديد بود که از سر و صورت آنها خون جاري شده بود و بدن آنها کبود شده بود و محل شکنجه را آغشته به خون کرده بود. اين دو زنداني بي دفاع و اسير با تنهاي خون آلود و کبود بدون هيچگونه درمان به سلولهاي انفرادي بند يك معروف به سگدوني منتقل کردند».
برخوردهاي غيرانساني آخريان با زندانيان بي دفاع، اعم از سياسي و غير سياسي، بسيار شديد و متعدد است. و اين رفتار باعث اعتراضهاي مكرر زندانيان شده است. اما به تقاضاي آخريان زندانيان معترض به شدت بيشتري سركوب ميشوند. مثلا در يك مورد با بستن شوفاژ و اخلال در سيستم گرمايشي زندان، زندانيان واحد4 زندان گوهردشت را در سرماي زير صفر درجه به مدت سه روز از آب گرم محروم كرده و مانع توزيع غذاي جيره زندانيان ميشوند. در گزارشهاي ديگر آمده است كه به دستور آخريان به زندانيان دستبند از پشت، و چشم بند زده و به آنها تجاوز ميكنند.
در خرداد89 زندانيان بي دفاع بند يك به صورت روزانه مورد تهاجم گارد زندان قرار گرفتند. پاسداران وحشي آنان را با انواع آلات و ابزار شكنجه مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوري كه اغلب آنان با بدنهاي مجروح از هوش رفته و ناگزير به بهداري منتقل شدند. به دستور آخريان براي جلوگيري از افشاي اين جنايت هولناك كليه ارتباطات زندانيان با خانواده هايشان نيز قطع شد. عاقبت در اعتراض به رفتار وحشيانه آخريان در 20خرداد89 زندانيان بند يك گوهردشت كه حدود 700 تن ميشدند دست به اعتصاب غذا زدند.
در تير ماه89 حسن آخريان از رياست بند يك زندان گوهردشت بركنار شد. مقامات رژيم از شغل بعدي آخريان چيزي منتشر نكرده اند.

3ـ آقايي...:
آقايي از پاسداران سركوبگر معروف بند يك (معروف به سگدوني) زندان گوهردشت است. وي به كرات زندانيان اين بند را مورد شكنجه هاي وحشيانه قرار داده و موجب شكسته شدن دست و ساير اعضاي بدن آنان شده است. بنابر گزارشهاي متعدد، در 14ارديبهشت89 پاسداران زندان گوهر دشت به سالن دو بند يك اين زندان حمله كرده و زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار ميدهند. اين كار با مقاومت زندانيان مواجه شده و يكي از پاسداران بند به نام زينعلي را، كه از شكنجه گران سلولهاي انفرادي است، مورد تهاجم قرار داده و گوشمالي ميدهند. بعد از اين واقعه در ساعت 11و نيم شب، انبوهي گارد سركوبگر به فرماندهي پاسدار آقايي به زندانيان يورش برده و آنها را مجروح و مصدوم ميكنند. زندانيان براي دفاع از خود اقدام به آتش زدن پتوهاي خود ميكنند و آقايي به آنان قول ميدهد كه درصورت آرامش با آنها كاري نداشته باشد. اما بعد سه تن از زندانيان به نامهاي حسن شريفي، بهرام تصويري و محمد محمدي را با دستبند و پابند و چشمبند از تونلي که دو طرف آن افراد گارد زندان قرار داشته عبور ميدهد.در خلال اين عبور پاسداران با باتون آنها را مضروب ميكنند. براساس گزارشهاي منتشره تا پاسي از شب صداي ناله و ضجه زندانياني كه دست و پا شكسته در گوشه هاي بند افتاده بودند به گوش ميرسيد.

4ـ آقايي ميرزا:
افسر پاسدار زندان گوهردشت. بنا برگزارشهاي منتشره اين دژخيم به زندانيان تجاوز و به آنان باتون استعمال ميكند.

5ـ آوايي عليرضا:
عليرضا آوايي آخوندي است كه رياست كل دادگستري تهران را به عهده داشت. وي از جمله دست اندركاران پرونده سازي براي پيمان عارف، فعال دانشجويي و زنداني سياسي، بود و به مدت دو سال پرونده وي را مكتوم نگاهداشته بود.

6ـ احدزاده احد:
احد احدزاده رئيس زندان فرديس كرج در سال84 بود. با تغيير برخي مديريتها به سمت رئيس زندان كرج برگزيده شد.

7ـ احمدزاده ماشاالله:
دژخيم احمدزاده داديار شعبه ششم اجراي احكام رژيم است. وي از جمله دست اندركاران شهادت حجت زماني بود كه نامش توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شد.

8ـ ارجمند... :
دژخيم ارجمند معاون دادستان تهران و سرپرست اجراي احكام است. وي از جمله قاتلان و دست اندركاران شهادت مجاهد شهيد حجت زماني بود. نام اين دژخيم در گذشته همراه با تعدادي ديگر از دست اندركاران اين جنايت هولناك توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شده بود.

9ـ ارضپيما كامران:
كامران ارضپيما از عناصر اطلاعاتي رژيم است كه در تهران بساط زمينخواري گستردهاي براي خود به وجود آورده است. او اموال تعدادي از زندانيان سياسي را به فروش ميرساند و خود از اين طريق كسب درآمد ميكند. در قضيه غارت خانه و اموال آقاي ارژنگ داوودي كه در ارديبهشت ماه 86 صورت گرفت منزل شخصي اين زنداني سياسي به دستور حسن زارع دهنوي(قاضي حداد) ابتدا پلمپ شد و سپس به فروش رسيد.
بنابه گزارش "فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران(3ارديبهشت89) «منزل شخصي منزل و مجتمع آموزشي پرتو حکمت که از اموال شخصي زنداني سياسي ارژنگ داودي ميباشد در سال1386 بدستور حسن زارع دهنوي معروف به حسن حداد پلمپ و سپس به فروش رسانده شد. هنگام پلمپ کردن منزل به خانواده آقاي داودي، اجازه بردن وسائل شخصي به آنها داده نشد و آنها تنها با لباسهايي که بر تن داشتند از منزل خارج شدند. در طي اين مدت همسر آقاي داودي به دليل پلمپ بودن منزل شخصي آنها در آوارگي و شرايط سخت بسر ميبرد». در اين قضيه مصطفوي بازجوي پاسداري كه در بند دوالف مستقر است «خانواده آقاي داودي را از منزل بيرون ميکند و تمامي اسناد و مدارک اين خانواده را ضبط و با خود ميبرد که از جمله آنها مدارک تحصيلي، شناسنامه و مدارک متعدد ديگر را که بيش از دو سامسونت حجم داشته است با خود ميبرند». در سال1386 آقاي داودي از زندان بندرعباس به مرخصي ميآيد. هنگامي که او در مرخصي بسر ميبرد. كامران ارضپيما در كنار محمود زارع بيدكي و زني به نام نسرين كياني اموال آقاي داوودي را غارت ميكنند.

10ـ اسدي...:
پاسدار اسدي افسر نگهبان زندان مركزي اصفهان است. وي در قتل زنداني بيدفاع احمد عليزاده با پاسدار عباس سعيدي فر و كرمي دست داشت. پس از اين قتل سفاكانه اسدي نه تنها مورد بازخواست قرار نميگيرد بلكه به عنوان رئيس بند3 زندان ارتقا درجه مييابد.(مراجعه شود به ناصر سعيدي فر شماره67)

11ـ اسدي حسين:
پاسدار بند350 زندان اوين است. وي در سركوب زندانيان و به طور خاص دستور سركوبي كه توسط وزارت اطلاعات داده شد و به دست بزرگ نيا ، رئيس بند350 اوين، صورت گرفته است نقش داشته است.(مراجعه شود به بزرگنيا و عباس سعيدي شماره هاي 25 و66)

12ـ اسماعيلي غلامحسين:
پاسدار اسماعيلي رئيس سازمان زندانهاي رژيم است. وي از آمران شناخته شده سركوب زندانيان است كه به سنگدلي شهرت دارد. وي پروندهاي مشحون از فرمان به سركوب زندانيان بي دفاع به ويژه زندانيان عادي را براي خود فراهم كرده است. آخرين موردي كه پاسدار اسماعيلي دستور به سركوب زندانيان داد حمله و كشتار وحشيانه زندانيان بي دفاع قزلحصار كرج در اسفند ماه 89 بود. يادآوري ميكنيم كه زندانيان كه در اعتراض به صدور ظالمانه احكام اعدام خود دست به اعتراض زدند. به دستور اسماعيلي آنان مورد تهاجم گارد ويژه قرار گرفتند و تعداديشان كشته و زخمي شدند. اسماعيلي جلاد در مصاحبه با خبرگزاري فارس(25اسفند89) به جاي رسيدگي به درخواست زندانيان و دفاع از آنان زندانيان را متهم به تخريب اموال و آتش سوزي كرد و تعدادي را دستگير كرد و گفت: «عوامل اصلي اغتشاش شب گذشته در زندان قزلحصار كرج شناسايي شدند».

13ـ اصغر زاده :
اصغرزاده از قاضيان مستقر در اوين است. وي جلادي شقي و سفاك است و در جريان شهادت خانم زهرا كاظمي از جمله دست اندركاران آن جنايت فجيع بوده است. در گزارش محرم رحيمي، كارمند خدمات اوين، در باره وي آمده است: اصغرزاده از قضات مقيم زندان اوين اتومبيل او را متوقف ميکند و از او ميخواهد که زهرا کاظمي و دو مأمور زن را به داخل زندان منتقل کند. وي چنين ادامه مي دهد : «با زور او را آوردند و سوار ماشين کردند، وسط نشست دو تا خانم هم عقب، سمت چپ و راست او نشستند و يک آقايي حدود 45ساله هم جلو نشست. آقا گفت حرکت کن. آقاي قاضي (اصغرزاده) هم جلو آمدند و گفتند به اين خانم يک هفته آب و نان و ملاقات ندهيد. ما هم حرکت کرديم. رفتيم بند نسوان، توقف کرديم. اول خانم سمت چپ پياده شد و گفت خانم بيا پائين. ديد نميآيد و گفت خانم غش کرده است. خانم سمت راست پياده شد و آمد کمک ايشان. آقايي که جلو نشسته بود به سرباز دم در گفت بيا کمک کن. سرباز آمد و کمک کرد، دو تا پاي خانم را گرفت. دو خانم ديگر هم از سمت راست و چپ زير بغلهاي او را گرفته و تا جلوي در روي دست او را بردند. خودش راه نميرفت ....».(مراجعه شود به مظفر بابايي شماره20)

14ـ اقدم احمدي محمدرضا:
محمدرضا اقدم احمدي از شكنجه گران وزارت اطلاعات است. وي در جريان قتل خانم زهرا كاظمي قاتل اصلي وي معرفي شد. احمدي تحت عنوان "قتل شبه عمد" محاكمه شد اما در دادگاه «به دليل فقدان مدرك» ! تبرئه گرديد.

15ـ اكبري...:
اكبري از متوليان اجراي حكم اعدام در زندان گوهردشت است. وي فردي است بسيار شقي. به طوري كه در يك مورد گزارش شده است زماني كه يك زن را به دار آويختند، او و پاسدار ديگري به نام جمشيد مالمير، به پاهاي زن آويزان شدند تا با درد و سرعت بيشتر اعدام انجام شود( مراجعه شود به جمشيد مالمير شماره122)

16ـ اكبري سليم:
پاسدار اكبر سليم، با نام مستعار شيخ، افسر كشيك بند6 زندان گوهردشت است. وي در خرداد89 آقاي رسول بداقي، عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان، را به شدت مضروب و مصدوم، و ضمن وارد كردن جراحات متعدد، به وي توهين كرد. اين اقدام بازتاب گستردهاي در ميان زندانيان داشت و تعدادي از آنان به حمايت از آقاي بداقي برخاستند. پاسدار علي محمدي، معاون زندان گوهردشت، زندانيان را احضار و تهديد به تبعيد به بند يك كرد.(مراجعه شود به قاسم محمدي شماره 132)

17ـ اميني...:
پاسدار كشيك گوهردشت در فروردين89

18ـ باباپور... :
باباپور در خرداد89 رئيس بند مخوف 240 اوين بود. وي از دژخيمان سفاك رژيم ميباشد كه در شكنجه و ضرب و شتم زندانيان از هيچ جنايتي كوتاهي نميكند. به گزارش هرانا(11خرداد89) وي رضا ملك، زنداني مستقر در اوين را در انفرادي مورد تهاجم وحشيانه قرار داده. در اين اطلاعيه آمده است: «مامورين مسلح گارد زندان به همراه باباپور رئيس بند دو40 با زدن دستبند به صورت قپاني و چشم بند اقدام به ضرب و شتم شديد وي مينمايند که در اثر ضرب و شتم اين زنداني دنده وي شکسته شده و به حالت بيهوش درآمده است». رضا ملك معاون سابق تحقيق و بررسي وزارت اطلاعات، در هشتم خرداد ماه به دليل توهين به خامنهاي به سلول انفرادي بند دو40 زندان اوين منتقل شده بود.

19ـ بابايي...:
بابايي مدير دفتر اجراي احكام زندان گوهردشت است. وي در جريان به شهادت رساندن مجاهد خلق حجت زماني از جمله دست اندركاران اين جنايت بود. نام وي در سالهاي گذشته توسط سازمان مجاهدين خلق افشا شده است.

20ـ بابايي مظفر:
مظفر بابايي با نام مستعار تهراني از شكنجه گران و جلادان زندان اوين است. وي همراه محمد بخشي از جمله دست اندركاران قتل خانم زهرا كاظمي بوده است. بيش از 20تن از شاهدان دستگيري خانم زهرا كاظمي شهادت داده اند كه: «محمد بخشي رئيس حفاظت اطلاعات زندان اوين و مظفر بابايي معروف به تهراني براي گرفتن کيف و دوربين زهرا کاظمي به وي هجوم آورده اند و چنان ضربه اي بر سر و صورت او کوفته اند که «زن با سمت چپ به زمين خورد و کيف را گرفتند و زن جيغ وحشتناکي کشيد ....».(مراجعه شود به اصغرزاده شماره12)

21ـ بابايي...:
بابايي رئيس زندان دستگرد اصفهان در سال87 بود. وي در شكنجه زندانيان و ايجاد تضييقات براي زندانيان سياسي به شدت فعال بود. مثلا آقاي محمد نيكبخت يكي از زندانيان سياسي اصفهان در ارديبهشت87 مورد شكنجه، توهين و تهديد قرار گرفت. بابايي در كنار بنايي رئيس حفاظت و اطلاعات زندان و عباس گرجي، معاون بنايي و حسيني رئيس بند زندان بعد از ضرب و شتم(زنداني سياسي) آقاي نيكبخت را تهديد كردند. بابايي گفت كه قصد دارد آقاي نيكبخت را به بندي كه زندانيان مبتلا به ايدز و هپاتيت ببرد.
در اطلاعيه اي كه توسط فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران (13ارديبهشت87) منتشر شده است در اين باره آمده است: «آقاي محمد نيکبخت که در خرداد ماه سال 1383 همراه با همسر و فرزند خرد سالش، که 3سال سن بيشتر نداشت دستگير و به سلولهاي انفرادي زندان وزارت اطلاعات در اروميه منتقل گرديد. آقاي نيکبخت 3ماه در سلولهاي انفرادي زنداني بودند.او و خانوادهاش در طي اين مدت تحت وحشيانه ترين شکنجه هاي جسمي و روحي قرار داشتند. از موارد شکنجه که در سلولهاي انفرادي عليه آنها به کار برده ميشد آويزان کردن به مدتهاي طولاني ، انواع شکنجه هاي جسمي، تهديد به تجاوز جنسي، تزريق آمپولهاي روان گردان، قرار دادن فرزند خردسال او در سلولي ديگري و شنيدن گريه ها و ضجه هاي او، و موارد متعدد ديگر شکنجه. سپس آقاي نيکبخت را به يکي ديگر از زندانهاي وزارت اطلاعات در اصفهان منتقل کردند، او به مدت 6 ماه در سلولهاي انفرادي نگه داشته شد و در طي اين مدت مستمرا تحت شکنجه هاي فيزيکي و روحي قرار داشت. اين شکنجه ها براي گرفتن مصاحبه تلويزيوني و توبه نامه بود»

22ـ باقري... :
باقري از دژخيمان شاغل در دادگاههاي رژيم است. وي در جريان صدور حكم اعدام حجت زماني منشي بيدادگاه بود و در زمرة دست اندركاران آن جنايت به شمار ميرود.

23ـ باوند علي اکبر:
معروف به «مجتبي بابايي» يا «اميري» از اعضاي تيم بازجويي از وزارت اطلاعات است. در جريان قتلهاي زنجيرهاي رژيم مدعي شد كه وي را به اتفاق جواد عباسي (شكنجه گر لو رفتة ديگر) از كار بركنار كرده است(رجوع شود به جواد عباسي شمارة96)

24ـ بخشي علي:
علي بخشي از مسئولان بند6 زندان گوهردشت است. وي در جريان سركوب زندانيان شركت فعال دارد و در جريان قتل خانم زهرا كاظمي نيز نقش مستقيم داشته است. آقاي ارژنگ داوودي، زنداني سياسي مقاوم، در نامه افشاگرانه خود نوشته است: «مرا به بند 6 سالن 16 فرستادند. که ظرفيت آن براي نگهداري 34 زنداني ميباشد ولي 210 نفر در آن به طرز رقت آوري در هم ميلولند، علاوه بر اين بر اکثريت زندانيان اين بند را جانيان بالفطره و منحرفان اخلاقي، قاتل و سارق مسلح تشکيل ميدهد بلکه يکي از مسئولان آن به نام علي بخشي معروف به حاجي بخشي است که در قتل زنده ياد زهراکاظمي نقش مستقيم داشته است»

25ـ بزرگنيا مصطفي:
بزرگنيا در سال87 رياست بند 350 اوين را به عهده گرفت. و بلافاصله موجي از شكنجه زندانيان سياسي را در اين بند آغاز كرد. وي علاوه بر اعمال قوانين ضدانساني حاكم بر زندان، برخي مقررات خود ساخته را نيز بر زندانيان اعمال ميكرد. مثلا وي ملاقات حضوري زندانيان را با خانواده هايشان منوط به شركتشان در نماز جمعه كرده بود. او هم چنين شنود تلفني ملاقات زندانيان را تا بدانجا گسترد كه اعتراض زندانيان را برانگيخت. در بهمن87 زنده ياد علي صارمي به اتفاق يك زنداني سياسي ديگر به نام محمد حسن فلاحيه زاده در نامه هاي جداگانه به اين روش توهين آميز اعتراض كرده و اعلام نمودند كه در صورت ادامه اين سركوبها دست به اعتصاب غذا خواهند زد. بزرگنيا بلافاصله دستور انتقالشان به سلولهاي انفرادي را داد. اين قبيل شكنجه هاي مستمر زندانيان در خرداد89 شكل جديدي به خود گرفت. بزرگنيا، فشار به آنان از طريق پايين آوردن كيفيت غذايي را شروع كرد. كيفيت غذايي طوري بود كه براثر استفاده اجباري زندانيان از آن دچار بيماريهاي متعددي شدند. علاوه بر اين همه فشار ضدبشري، بزرگنيا دست به توطئه و پرونده سازي عليه بسياري از زندانيان سياسي زد و آنها را يا به تبعيد فرستاد يا به سلولهاي انفرادي انداخت.

26ـ بشيري...:
بشيري به نوشته خبرگزاري حكومتي فارس (3شهريور83) رئيس سازمان اطلاعات تهران است.

27ـ بنايي...:
رئيس حفاظت و اطلاعات زندان دستگرد اصفهان (مراجعه شود به بابايي شمارة21)

28ـ بهادر...:
معروف به حاج آقا بهادر از عناصر وزارت اطلاعات است كه با خانواده هاي زندانيان سياسي برخورد ميكند.

29ـ بيگي... :
بيگي يكي از بازپرسان امنيتي سابق وزارت اطلاعات است و به صورتي مدام و فعال در بازجويها و شکنجه و پرونده سازي حضور دارد. وي از وزارت اطلاعات به دادگاه به اصطلاح انقلاب منتقل شده و در بازپرسي(بازجويي) دستگيرشدگان فعال است. در 7ارديبهشت89 وي در بازجويي از دستگيرشدگان پرونده مادران عزادار نقش فعال داشت. (مراجعه شود به علوي شماره101)

30ـ پروانه...:
...پروانه معروف به حاج آقا پروانه از اعضاي بالاي وزارت اطلاعات است. وي مسئوليت شعبة وزارت اطلاعات در ميدان 15خرداد را به عهده دارد.

31ـ پيرعباسي...:
قاضي پير عباسي رئيس شعبه ۲۶ دادگاه به اصطلاح انقلاب است. او ابتدا در دادگاه خانواده كار ميكرد ولي به علت خوش خدمتي هايش به رژيم به دادگاه انقلاب منتقل شد. صدور احكام سنگين زندان و تبعيد و محروميتهاي ضدانساني وي نشان دادكه مسئولان بالاي دستگاه سركوب و شكنجه رژيم در انتخاب خود اشتباه نكرده و دژخيمي سفاك و بي رحم را به خوبي تشخيص دادهاند.
در توصيف شخصيت اين قاضي سفاك نوشته اند كه وي برخلاف همكاران خود مانند دژخيم صلواتي و مقيسه، ظاهري آرام و خونسرد دارد اما در باطن هيچ از آنان كم نداشته است. مثلا در جريان پرونده آقاي وحيد لعليپور، از بازداشت شدگان قيام، شرط آزادي همسرش وثيقه اي 700 ميليون توماني قرار داد كه آقاي لعليپور گفته است : «متاسفانه تامين آن از توان ما خارج است و عملاً به معناي ماندن همسرم در زندان است».(خبرگزاري هرانا 1ارديبهشت89)
يك سايت اصلاح طلب دربارة پيرعباسي نوشته است: « پير عباسي همان قاضي اي است که جعفر پناهي و محمد رسولاف را به شش سال حبس و ۲۰ سال محروميت از فيلمسازي و حتي خروج از کشور محکوم کرده است .او براي احمد زيد آبادي و ژيلا بني يعقوب روزنامه نگاران به جز صدور احکام زندان، به ترتيب به محروميت مادام العمر و ۳۰ ساله از حرفه روزنامه نگاري محکوم کرده است. احکامي که تا پيش از اين کمتر از طرف دادگاهها براي روزنامه نگاران و فعالان اجتماعي و فيلمسازان صادر ميشد .همچنين به حکم او مجيد دري ، ضيا نبوي و شيوا نظر آهاري دانشجويان ستاره دار هر کدام به سالهاي طولاني حبس در تبعيد محکوم شده اند . ضيا نبوي بر اساس حکم پير عباسي به ده سال زندان در تبعيد محکوم و به زندان کارون اهواز فرستاده شده است. همچنين مجيد دري نيز بر همين اساس به زندان بهبهان تبعيد شد.
صدور احکام سنگين براي روزنامه نگاران و فعالان اجتماعي و مدني از جمله حکم شش سال زندان براي بدرالسادات مفيدي، دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ، هفت سال حبس براي بهمن احمدي امويي، روزنامه نگار اقتصادي و عماد الدين باقي، فعال حقوق بشر از جمله عملکردهاي پير عباسي در مدت يک سال قضاوتش بوده است . به رغم همة خوش خدمتيها، وزارت اطلاعات براي تشديد هرچه بيشتر شقاوت مهرة خود يك نفر را به عنوان رئيس دفتر وي گماشته است كه گزارشهاي روزانه را به مسئولان بالا بدهد و آنها آموزشهاي لازم را به پير عباسي بدهند. (نقل از گزارش سارا پرديس)

32ـ تاروردي...:
از مسئولان زندان گوهردشت در شهريور89 بود. وي بعد از بركناري محمود مغنيان سركرده جنايتكار بند چهار زندان گوهردشت به رياست آنجا برگزيده شد. وي قبلا از مددكاران زندان بودهاست.

33ـ ترابي رضا:
رضا ترابي از مأموران وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت است. وي در شكنجه زندانيان نقش بسيار فعالي دارد. در اطلاعيه فعالين حقوق بشر و دمكراسي (10فروردين89)دربارة ضرب و شتم رسول بداقي ، عضو هيأت مديره كانون صنفي معلمان، در زندان گوهردشت آمده است: « آقاي بداقي صبح امروز همچنين به بازرسي زندان گوهردشت برده شد و توسط فردي به نام رضا ترابي مورد بازخواست قرار گرفت که چرا خبر ضرب و جرح او در رسانه ها انعکاس يافته است و چه کسي اين خبر را به بيرون انتقال داده است.
رضا ترابي که در تهديد و انصراف زندانيان از شکايت عليه شکنجه گران نقش فعالي دارد خود بارها در شکنجه زندانيان بي دفاع به خصوص در بند زنان نقش داشته است. اين فرد همچنين در انتقال مواد مخدر به درون زندان و تجاوز به دختران و زنان زنداني عادي نقش دارد».

34ـ حاج حبيب الله:
حاج حبيب الله نام مستعار يكي از عناصر كاركشته و قديمي وزارت اطلاعات است. او قبل از تشكيل وزارت اطلاعات نيز به كار اطلاعاتي مشغول بود و در سالهاي 60ـ61 در نخست وزيري تحت نظر خسرو تهراني به كار مشغول بود. در سالهاي دهة80 به بعد وي همواره در رده يكي از معاونتهاي وزارت اطلاعات كار ميكرده است. حاج حبيب الله از سوي وزارت اطلاعات صلاحيت نمايندگان مجلس هفتم را بررسي ميكرد. در دوران احمدي نژاد وي معاونت ويژه و امور سرويس وزارت اطلاعات(اطلاعات داخلي) را به عهده داشت. وي «وظيفه نظارت بر عملکرد مسئولين نظام نظير وزرا و نهادهاي کشور را بر عهده دارد و به تعبيري از آن به عنوان همچنان که هاشمي نام برده است «محرم خانه نظام» نام برده ميشود».(مراجعه شود به محمدرضا شكري شمارة78)

35ـ حاج كاظم علي:
علي حاج كاظم رئيس جنايتكار زندان گوهردشت است. وي با شقاوت تمام نقش شكنجه گري خود را در سركوب و آزار زندانيان ايفا كرده است.
به دستور اين جلاد بيرحم پاسداران وحشي زندان بارها و بارها به زندانيان حمله برده و آنان را مورد شكنجه قرار داده و سپس بيشترين فشارهاي ضدانساني را برآنان روا داشتهاند.
بهروز تهراني زنداني سياسي مشهور زندانهاي ايران كه خود سالهاي متمادي است تحت شكنجه هاي ضدبشري امثال علي حاج كاظم است در نامه افشاگرانه اش خطاب به آقاي بانكي مون درباره او مينويسد: «رياست زندان رجائي شهر کرج بر عهده شخصي بنام علي حاج کاظم است وي انساني فاسد و رشوه خوار است که اجازه هر جنايتي را به زير دستان خود داده است در سال1384 بيش از 10مورد شناسائي شده توسط بنده وجود دارد که وي اقدام به فروش اعضاي بدن زندانيان بدون اجازه آنها کرده بود. در اين مورد بهداري زندان نيز کاملا دست داشت. اين زندانيان اغلب از بين کساني انتخاب ميشدند که اجراي حکم اعدام آنها نزديک بود. از اين زندانيان اعضاي بدنشان بدون اجازه فروخته شده است 3زنداني را نام ميبرم . افشين کريمي ،شروين گودرزي و احمد حناني» . يادآوري ميكنيم در 9ارديبهشت89 زندانيان بند دو زندان تحت مسئوليت حاج كاظم، يعني زندان گوهردشت، مورد تهاجم پاسداران واقع شدند. در اين تهاجم به طور خاص آقاي بهروز جاويد تهراني و دو تن ديگر از زندانيان سياسي به نامهاي افشين بايماني و عليرضا كرمي خيرآبادي پس از ضرب و شتم وحشيانه به سلول انفرادي منتقل شدند. اين عمل باعث اعتراض زندانيان ديگر شد و به يك اعتصاب غذاي اعتراضي منتهي گرديد. همچنين در 9دي89 گاردهاي زندان كه تعدادشان به 60نفر بالغ ميشد به دستور حاج كاظم به بند يك زندان گوهردشت كه به بند آخر خطيها معروف است حمله ميكنند و زندانيان بي دفاع را مورد شديدترين ضرب و شتم قرار ميدهند. پاسداران به سلولها حمله كرده و امكانات بسيار محدود زندانيان را تخريب يا ضبط ميكنند و حتي غذاي زندانيان را نيز با خود ميبرند.
زندانيان به جان آمده به مقابله برمي خيزند و با گاردهاي وحشي درگير ميشوند و پاسداران را گوشمالي ميدهند.
در بهمن87 وقتي كه فشار به زندانيان بند چهار زندان گوهردشت از حد گذشت، آنان دست به اعتراض زدند. علت اعتراض اين بود كه چندي به دستور حاج كاظم زندانيان را بدون هيچ دليلي صبحها از سلولهايشان بيرون ميكشيدند و براي مدت طولاني در هواخوري نگاه ميداشتند. اغلب زندانيان كه سنشان بين 60تا80 سال بود در برف و سرماي زمستاني فشار بسيار زيادي را تحمل ميكردند و عاقبت در اعتراض به اين فشار ضدانساني دست به اعتصاب زدند. در اين نقطه بود كه حاج كاظم به پاسدار محمود مغنيان، رئيس بند4، دستور حمله را ميدهد. وي همچنين ارتباط زندانيان با خانواده ها را بالكل قطع ميكند.
در ارديبهشت88 نيز زندانيان سياسي بند2 گوهردشت دست به اعتراض عليه حاج كاظم و دار و دستة سركوبگرش زدند. در 13ارديبهشت به دستور حاج كاظم پاسداران دست به يورش وحشيانهاي عليه زندانيان سياسي زده و آنها را پس از مضروب كردن به سلولهاي بند دو منتقل كردند. سپس آقاي بهروز جاويد تهراني، به سلول انفرادي و آقايان افشين بايماني و عليرضا كرمي خيرآبادي به سالن 5 بنددو زندان منتقل شدند. زندانيان با دست زدن به اعتصاب غذا خواسته هاي خود را به شرح زير اعلام كردند: برگردان زندانيان سياسي به فرعي5 و رعايت اصل تفکيک جرايم و تحت پيگرد قرار دادن آمرين و عاملين حمله به سلول زندانيان سياسي و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها مشابه همين وضعيت به صورت گسترده تري در خرداد89 در بند يك زندان گوهردشت تكرار شد، در اين جا 700تن از زندانيان بند يك در اعتراض به شكنجه هاي مستمر روزانه شان توسط پاسداران زندان دست به اعتصاب غذا زدند. لازم به يادآوري است كه بند يك زندان گوهردشت از سه سالن تشكيل شده است كه محل شكنجه زندانيان سياسي و عادي است. بند يك، به بند آخر خطيها معروف است و سالن دو اين بند سلولهاي معروف به سگدوني قرار دارد. در اين محل به زندانيان مورد شكنجه هاي وحشيانه و تجاوزهاي جنسي قرار ميگيرند.
به گزارش «فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران» (20خرداد89) «شکنجه هاي وحشيانه و غير انساني به دستور وزارت اطلاعات پس از افشاي شکنجه هاي قرون وسطائي صادر شده است و مجريان آن علي حاج کاظم و علي محمدي رئيس و معاون زندان،کرماني و فرجي رئيس و معاون اطلاعات زندان و حسن آخريان رئيس بند يك همراه با افسران پاسدار مانند ميرزا آقايي و دو پاسداربند به نامهاي يوسفي و شيرخواني به اجرا در آورده ميشود. يورشها و شکنجه زندانيان با حضور و نظارت علي حاج کاظم و علي محمدي صورت ميگيرد. شکنجه هاي وحشيانه با شرکت کرماني، فرجي، حسن آخريان وافسران پاسدار ، پاسداربندها و انبوهي از افراد گارد زندان صورت مي گيرد»(مراجعه شود به آخريان شمارة2).

36ـ ...حاج فلاح:
آقاي ارژنگ داوودي، حاج فلاح را معاون قاضي دژخيم حداد و از «افراد معاونت منحلة امنيت» معرفي كرده اند (نامه ارژنگ داوودي 4ارديبهشت89)

37ـ حسيني عاصف:
رئيس شعبه يك دادگاه به اصطلاح انقلاب كه به صادركردن حكمهاي سنگين براي متهمان سياسي مشهور است. از جمله، وي صادر كننده حكم يك سال تبعيد به زنجان و 4سال تبعيد به روستاي قيلار زنجان براي رضا جوشن پس از اتمام محكوميت زندانشان بود. وي در شعبة تحت مسئوليت خود با نام مستعار حاج حسن زنداني سياسي علي معزي را محاكمه كرده است (مراجعه شود به محبي شمارة124)

38ـ حسيني:
رئيس بند سياسي زندان دستگرد اصفهان شكنجه گر در پرونده زنداني سياسي مصطفي نيكبخت

39ـ حقي:
حقي فرمانده گارد شكنجه گاه كهريزك بوده است.

40ـ حيدريفر :
حيدريفر از بازوان سركوب پاسدار زارع، مدير زندان اوين است. در اغلب سركوبهاي زندانيان حيدري فر حضور و نقش مديريت را داشته است. مثلا در 24آبان89 زندانيان سياسي بند350اوين مورد تهاجم اوباش حكومتي زندان قرار گرفتند. اين شيوه شناخته شده سركوب زندانيان سياسي علاوه بر شكنجه هاي مستقيمي است كه توسط بازجويان و شكنجه گران صورت ميگيرد. در اين شيوه زندانيان شرور عادي تطميع شده و به جان زندانيان سياسي انداخته ميشوند. در درگيري 24آبان سركرده اوباش مهاجم به نام «سيد جليل غريب» تحت نظارت و فرماندهي رئيس اوين و حيدريفر به آقاي ناصر زرافشان هجوم برده و او را به شدت مجروح ميكنند. همچنين زندانيان سياسي شاهين نيا و غلام كلبي و سعيد شاه قلعه مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند. سعيد شاه قلعه بعد از ضرب و شتم به انفرادي 240منتقل گرديد.

41ـ خادم:
رئيس بند يك زندان گوهردشت كه در سركوب زندانيان نقش بسيار فعال دارد. در ارديبهشت88 زماني كه خادم با ساير پاسداران به زندانيان بيدفاع حمله كرد، «تعدادي از زندانيان از ناحيه دست و پا و بيني و فك دچار شكستگي و خونريزي شدند در اين حمله، دژخيم خادم، رئيس جنايتكار بند يك، آقايان فرزاد شاهي، ذبيحالله ياراحمدي و صادق کوهي را شخصا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد و سپس آنها را به سلولهاي انفرادي منتقل كرد » (اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 27ارديبهشت88)

42ـ خادمي ر:
از مسئولان زندان اوين كه مسئوليت حفاظت زندان را به عهده داشت. وي فردي بسيار فاسد الاخلاق بود كه زنان عادي دستگير شده را مورد سوءاستفاده قرار ميداد. رسوايي اين كار بدانجا كشيد كه وي به محل ديگري تبعيد شد(خبرگزاري رهانا ۹ خرداد ۱۳۸۹)

43ـ خانيزاده عباس :
عباس خانيزاده رئيس قبلي زندان اوين بود. وي فشارهاي بسيار زيادي بر زندانيان اعمال ميكرد. «کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي» در 24آذر84 گزارش داد: «طبق گزارشهاي رسيده از زندان اوين صبح امروز، زندانيان سياسي بند350 در اقدامي هماهنگ از ملاقات با خانواده هاي خود خودداري کردند. دليل اين امر حکم اخير "خانيزاده" رئيس زندان اوين بوده است.
در پي اين اعتراض صبح امروز زندانيان سياسي در بند350 ضمن تحريم ملاقاتها از اندرزگاه خارج شده و اعلام کردند تا زمان رسيدگي به اعتراض آنها به اندرزگاه باز نخواهند گشت.
به گزارش خبرگزاري دولتي ايسنا وي پس از بركناري، به سمت مدير كل زندانهاي آذربايجان شرقي منصوب شد.

44ـ خديوي نويد:
نويد خديوي رئيس حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت بوده و در شكنجه زندانيان شركت مستقيم دارد. از جمله در تيرماه87 آقاي بهروز جاويد تهراني كه از زندانيان مقاوم و تنها بازماندة دستگير شدگان قيام 18تير78 است توسط خديوي مورد ضرب و شتم قرار ميگيرد. خديوي آقاي جاويد تهراني را بعد از مجروح كردن به سلول موسوم به «حسينيه» ميفرستد. اين محل در انتهاي بند يك زندان گوهردشت قرار دارد و در آن بيش از 20زنداني مبتلا به هپاتيت، ايدز و بيماريهاي شديد روحي به سر ميبرند. اين عمل غير انساني خديوي مورد اعتراض آقاي تهراني قرار ميگيرد. در گزارش فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران در اين باره آمده است:«خديوي با خواسته او مخالفت ميکند و به 8پاسدار بند دستور ميدهد که پابند را عکس به پاهاي او ببندند و دستان او را از پشت دستبند بزنند و سپس به چشمان او دو چشمبند ميزنند و از سالن خارج ميکنند. 8 پاسداربند با باطوم به مدت طولاني او را آماج ضربات خود قرار ميدهند آنها بيشترين ضربات را به نقاط حساس بدن و به زانوي وي که قبلا مورد عمل جراحي قرار گرفته بود وارد ميکنند و او را درحالي که غرق خون بود به بهداري زندان منتقل ميکنند». آقاي تهراني پس از 30روز تحمل شرايط طاقت فرساي «حسينيه» به سلولهاي انفرادي بند دو منتقل ميشود و پس از 57روز به فرعي5 بند دو بازگردانده ميشود.

45ـ خزايي...:
خزائي از عناصر سابقه دار وزارت اطلاعات است. وي در دوران دري نجفآبادي مدير كل اطلاعات قم و مدير حوزه وزارتي بود. در دوران وزارت يونسي و سپس محسني اژهاي جانشين معاونت ضد جاسوسي شد. در جريان تضاد بين باندهاي حكومتي در مرداد89 خزايي براي مدتي از كار بركنار شد.(مراجعه شود به محمدرضا شكري شمارة78)

46ـ خليلي...:
پاسدار خليلي از نگهبانان سلولهاي انفرادي اوين است. وي به اتفاق هدايتي، کردي و دفتري، اين مسئوليت را به عهده داشته است. خليلي به کمک گارد سياهپوش (نيروهاي سرکوب جديد) ، دستور و طرح سرکوب را كه منتسب به شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه است اجرا كرده.

47ـ دفتري...:
پاسدار دفتري از نگهبانان سلولهاي انفرادي اوين است. و در پيشبرد طرح سركوب زندانيان با خادم، مدير داخلي اوين، و پاسداران ديگر همچون کردي و دفتري همكاري داشته است.

48ـ دهقان...:
اين مزدور در بخش حراست دانشگاه علامه به لو دادن و دستگيري دانشجويان مبارز مشغول است. وي معاون سيدي رئيس حراست دانشگاه ميباشد و در توهين و فحاشي و برخوردهاي خشن و وحشيانه با دانشجويان معروف است. (مراجعه شود به صدرالدين شريعتي شمارة75)

49ـ راجي ...:
راجي رئيس بند بدنام 240 اوين بوده است

50ـ راجي... :
مستشار ديوانعالي و صادر كننده حكم اعدام حجت زماني

51ـ رحمتي امانالله:
رحمتي از بازجويان خرم بوده است كه به علت خوشخدمتي در شكنجه گري به وزارت اطلاعات در تهران منتقل شده است.

52ـ رمضاني غلامحسين:
فرمانده سابق سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي و رئيس فعلي سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران(مراجعه شود به رضا سراج شمارة65)

53ـ رياحي مهدي:
از پرسنل وزارت اطلاعات و از بازداشت شدگان پرونده قتلهاي زنجيره اي

54ـ ريايي...:
ريايي از مسئولان زندان اوين و معاون «اندرزگاه 8» اين زندان است كه در ضرب و شتم دانشجويان دربند نقش فعال دارد. وي هنگام انتقال زنداني سياسي احمد قصابان به همراه سروكيل بند هشت، حميد منزهيان، وي را مورد هتاكي قرار داد و كتك زد. (مراجعه شود به حميد منزهيان شمارة135)

55ـ زارع كمال:
كمال زارع بعد از عباس خانيزاده در سال84 به رياست زندان اوين برگزيده شد. وي قبلا رياست زندان كرج را به عهده داشت(مراجعه شود به عباس خاني زاده شمارة43)

56ـ زارع بيدكي محمود:
از عناصر اطلاعاتي و نزديك به قاضي حداد

57ـ زارع دهنوي قروه حسن:
حاج حسن زارع دهنوي قروه (معروف به قاضي حداد) از دهة60 در كشتار و شكنجه زندانيان سياسي حضوري فعال داشته است. او در كنار لاجوردي به دادياري در شعبات مختلف اوين و گوهردشت اشتغال داشت و با قساوتي بي حد و مرز حكم بر شكنجه و كشتار مجاهدين و مبارزين ميداد. به طور خاص وي در قتل عام سال67 نقشي فعال داشت. وي فردي بسيار فاسد است و در سال68 «به دليل فساد مالي و اخلاقي» از اوين به «ستاد فرمان حضرت امام» منتقل شد. در آنجا هم به خاطر اختلاسهاي زيادش اخراج، و به دادگاه به اصطلاح انقلاب رفت و بر كرسي رياست شعبه26 آن تكيه زد. در دادن حكم اعدام و شكنجه وي به قدري بي محابا است كه در بين همكاران خود به بيمار رواني(موجي بودن)مشهور است.
او به خاطر اين شقاوت بسيار مورد اعتماد خامنه اي است و رسيدگي به پرونده هاي بسياري از مجاهدين و مبارزين به وي سپرده شده است. وي هم چنين مسئوليت رسيدگي به پرونده ساير گروهها را داشته است. حداد در 19تير85 از سوي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد.
حداد در وقاحت و دروغ پردازي نيز گوي سبقت را از همگان ربوده است. او در 21تير86 در گفتگو با خبرگزاري ايرنا دربارة بند209 گفت: «بند۲۰۹ زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيا است، برخي زندانيان به ما ميگويند تا آنها را به اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري ميشود.
درمورد سلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اينطور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري ميشوند».
حداد مبتكر و مجري طرح «تشکيل دادسراي ويژه امنيت» است. در اين طرح «رسيدگي به پروندههاي امنيتي تمرکز بيشتري خواهد يافت» حداد گفته است: «معاونت امنيت دادستاني تهران در طول نهادهاي ديگر امنيتي فعاليت ميکند و هيچگاه خود را در عرض ديگر نهادهاي امنيتي نميبيند. چنانچه وزارت اطلاعات و هر نهاد امنيتي ديگر بخواهد، اقدام قضايي انجام دهد بايد از قاضي حکم داشته باشد و هيچ کار قضايي در نهادهاي امنيتي بدون دستور قاضي انجام نميشود»
در سالهاي اخير نيز حداد به صدور احكام ظالمانه و حتي غارتگرانه اموال زندانيان سياسي مشغول بوده است. در سال86 قاضي حداد دستور فروش و بستن منزل و مجتمع آموزشي پرتو حکمت متعلق به آقاي ارژنگ داودي را صادر كرد و به خانواده او اجازه نداد حتي وسائل شخصيشان را با خود ببرند. اين قبيل فشارهاي ضد انساني به زندانيان در زمرة شكنجه هاي روحي و رواني آنان محسوب ميشود و كليه دست اندركاران اين قبيل شكنجهها كار شكنجه گران رژيم آخوندي را انجام ميدهند.
آقاي ارژنگ داوودي در نامه افشاگرانه خود نوشته است: «من ارژنگ داودي زنداني سياسي زندان رجائي شهر قرباني ستم بارگي فقيه خونخوارم ،با توجه به 2 پروندة متشکله عليه اينجانب؛ اول به شماره ط د / 7232/ 83 مطروحه در شعبة26 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي وقت حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد و دومي به شماره ط د /8983/86 مطروحه در شعبة15 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي قروه و با اعلام اسامي نامبرده در ذيل توجه همگان را به شرح مختصري از مظلمه جلب مي نمايم».
در اطلاعيه فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران(3ارديبهشت89) آمده است: «حسن زارع دهنوي معروف به حسن حداد از جمله کساني است که جوانان دستگير شده را به اردوگاه مرگ کهريزک منتقل ميکرد، اقدام به تشکيل گروهي نموده است که اموال گرفته شده از مردم را تحت عنوان فروش به نامهاي ديگري ثبت ميکند تمامي اين افراد از مامورين وزارت اطلاعات ،سپاه و حراست قوه قضائيه ميباشند. نام 3نفر از آنها که به قرار زير ميباشد . خانمي بنام نسرين کياني که واسط اصلي حسن زارع دهنوي است و توسط اين فرد اموال مردم که پلمپ شده است به نامهاي ديگري به ثبت رسانده ميشود . فرد ديگري که کامران ارضپيما از عناصر اطلاعاتي و از زمينخوار معروف تهران ميباشد بعضي از اموال غير منقول توسط اين فرد به فروش ميرسد. او به خاطر رقابت بين باندهاي مختلف در حال حاضر تحت تعقيب ميباشد. منزل آفاي دوادي توسط نسرين کياني که از نزديکان و معتمدين حسن زارع دهنوي است ابتدا در اختيار کامران ارضپيما قرار ميگيرد و او آن را به نام فرد ديگري بنام محمود زارع بيدکي است ثبت ميکند.گفته ميشود تا به حال صدها مورد از فروش اموال پلمپ شده توسط حسن زارع دهنوي صورت گرفته است». حداد يكي از بازجويان و «رسيدگي كنندگان» به پرونده دستگيرشدگان قيام 88 بود. قاضي حداد و معاون وي حيدريفر در آن روزها به کرات در بازجوييها شركت داشت و پرونده ها را شخصا پيگيري ميکردند.

58ـ زرگر احمد:
آخوند احمد زرگر قاضي رسيدگي به پرونده هاي دستگيرشدگان سياسي است و در سال87 به رياست شعبه 36 دادگاه تجديد نظر برگزيده شد.

59ـ زندي:
معاون شكنجه گاه كهريزك سروان پاسدار

60ـ زينعلي...:
پاسدار زينعلي از شكنجه گران بدنام سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت است. وي به خاطر سفاكي هايش مورد نفرت بسيار زياد زندانيان ميباشد. در جريان تهاجم پاسداران به بندها وي همواره شركت داشته. نامبرده يك بار در 14ارديبهشت89 توسط زندانيان معترض تنبيه قرار شده و به بهداري زندان منتقل ميشود. (مراجعه شود به پاسدار آقايي شمارة3)

61ـ سالاركيا محمود:
از معاونين دادستاني در دوره سعيد مرتضوي. وي شاگرد خياط بوده است و بدون داشتن مدرك تحصيلي، به مقام قضايي رسيده.

62ـ ستاريفر:
ستاريفر رئيس دفتر قاضي جلاد پيرعباسي است. اما در واقع از ماموران وزارت اطلاعات ميباشد كه جهت جاسوسي در دادگاه انقلاب مستقر شده است. (مراجعه شود به پيرعباسي شمارة31)

63ـ ستوده عباس:
عباس ستوده از اعضاي وزارت اطلاعات رژيم و يكي از بازجويان اصلي زندان اوين ميباشد. گوشه اي از اعترافات خود او، كه براي تهديد زندانيان به آنها گفته شده است، بهترين معرف وي ميباشد:«من همان هستم كه دهه 60 از سقف شماها را آويزان ميكردم و آنقدر ميزدم كه يا حرف بزنيد يا بميريد...من حتي بر عليه پايگاههاي مجاهدين در عراق عمليات نظامي داشته ام و تعدادي را در همان عراق كشته ام و جاي تركش نارنجكهايشان هم روي پاهايم وجود دارد»

64ـ سخي مجيد:
مجيد سخي از اعضاي وزارت اطلاعات رژيم است كه از اولين سالهاي حاكميت آخوندي در دستگاههاي سركوب و اطلاعاتي فعاليت ميكرده است. مجيد سخي در جريان درگيريهاي امجديه سال59 يك چشمش را از دست داده و يك چشم وي مصنوعي است. به گزارشهاي رسيده مادر و يك خواهر وي نيز از شكنجه گران بوده اند.

65ـ سراج رضا:
رضا سراج از شكنجه گران و بازجويان كاركشته رژيم ضد بشري است. او سوابق ممتدي در بازجوييها و شكنجه ها داشته است. سراج علاوه بر بازجويي، در سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب، رياست مركز اطلاعات قرارگاه ثارالله، رياست سازمان بسيج دانشجويي را نيز به عهده داشته و يكي از نويسندگان مقالات سايت خبرگزاري فارس است. براساس گزارشهاي منتشر شده: «پروندة رضا سراج در نهادهاي امنيتي کشور، داراي مهر "به کلي سري" است» او در سال 1378 در ايجاد پرونده وبلاگنويسها توسط سازمان اطلاعات موازي دست داشت.

66ـ سعيدي عباس:
عباس سعيدي پاسداري است كه رياست بند6 اوين را داشته است. وي از عناصري است كه در سركوب زندانيان سياسي و اعمال فشار برآنها و شكنجه و روحي و جسمي آنان نقش بسيار فعالي داشت. از جمله اين سركوبهاي ضدانساني ميتوان به سركوب خونين زندانيان در بهمن 87 اشاره كرد.
از جمله مواردي از جنايات عباس سعيدي گزارش شده است مربوط به سركوب خونين زندانيان در بهمن87 است. براساس يك گزارش منتشر شده: «در حدود دو هفته پيش زندانيان بند 6 زندان گوهردشت نسبت به شدت يافتن اقدامات سرکوبگرانه در اين بند اقدام به اعتراضات گستردهاي نمودند. که با يورش گارد ويژه زندان مواجه شدند گارد ويژه زندان زندانيان اين بند را مورد يورش وحشيانه قرار دادند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادي از آنها را به حفاظت زندان منتقل کردند. زندانيان که به حفاظت و اطلاعات زندان منتقل شده بودند تحت شکنجههاي شديد جسمي قرار گرفتند. و سپس آنها را به سلولهاي انفرادي بند يك، شکنجه گاه مخوف زندان گوهردشت منتقل کردند. از دو هفته پيش که آنها را بهاين شکنجه گاه منتقل کردند تا به حال از شرايط و وضعيت آنها خبري در دست نيست. تعداد زندانياني که به سلولهاي انفرادي بند يك معروف به سگدوني انتقال داده شدند 6نفر ميباشند و اسامي تعدادي از آنها به قرار زير ميباشد:1.احمد قائمي 2.اسدجمالي 3. حسين وفائي4. سيد حسن حسيني پور ميباشند.سنين تمامي افراد فوق زير 30 سال ميباشد. فردي که در سرکوب زندانيان اين بند نقش مستقيم داشت بنام عباس سعيدي رئيس بند 6 اين زندان ميباشد». همچنين براساس اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت (27ارديبهشت88) دژخيم عباس سعيدي از جمله فرماندهان اصلي شكنجه زندانيان بوده است. در اين اطلاعيه آمده است: « زندانيان بيدفاع در بند 6زندان گوهر دشت كرج، مورد حمله و ضرب و شتم گروهي از شكنجه گران به سركردگي سعيدي رئيس اين بند، قرار گرفتند. مزدوران سپس 13تن از زندانيان از جمله صلاح الدين جعفري زنداني کرد را به سلولهاي انفرادي بند يك منتقل کردند». نامبرده در كنار خادم، آخريان، مغنيان، رؤساي بندهاي يك و دو و چهار گوهردشت اين سركوب خونين را اعمال كرده است.

67ـ سعيديفر ناصر:
ناصر سعيديفر از افسران پاسدار در زندان مركزي اصفهان است. وي فردي بسيار قسي القلب است كه با دست باز زندانيان را تا حد مرگ شكنجه ميكند. از جمله در ارديبهشت88 وي به اتفاق پاسدار كرمي، رئيس بند افاغنة اين زندان و اسدي، افسر نگهبان پاسدار بند سه اين زندان، يكي از زندانيان بيمار را به حدي كتك ميزنند كه وي جان ميدهد. زنداني جان باخته احمد عليزاده نام داشته و به دليل بيماري و تب و لرز قادر به خواب نبوده است. پاسدار سعيديفر به اتفاق دو جنايتكار ديگر با شقاوت تمام او را زير كتك ميگيرند. زنداني بيدفاع از پله ها به پايين پرتاب شده و سرش به زمين ميخورد و دچار تهوع ميشود. سعيديفر او را رها كرده و به خارج بند ميرود. ساير زندانيان به او مراجعه كرده و وضعيت وخيم زنداني را ميگويند. سعيديفر پاسخ ميدهد: «هروقت مرد به من خبر دهيد» و زنداني جان ميدهد.

68ـ سليماني سهراب:
پاسدار جنايتكار سهراب سليماني رئيس سازمان زندانهاي استان تهران است. وي نه تنها از آمران شناخته شده و شقي شكنجه زندانيان سياسي است كه خود همراه ساير جلادان و دژخيمان در صحنه حضور داشته و به كرات آنان را مورد ضرب و شتم و تهديد و توهين قرار داده است. مثلا در 9ارديبهشت 86 پاسدار سليماني به همراه تعدادي از دژخيمان تحت فرماندهي اش به سلول زندانيان سياسي در زندان گوهردشت يورش برد. سليماني جنايتكار در اين حمله زنداني سياسي آقاي بهروز جاويد تهراني را تهديد كرد و گفت: «تو را جايي ميفرستيم تا بفهمي زندان يعني چه؟» چند ماه بعد يعني در 20دي86 زندانيان بند دو زندان گوهردشت مورد تهاجم وحشيانه دژخيمان قرار گرفتند زندانيان سياسي افشين بايماني، عليرضا كرمي خيرآبادي و بهروز جاويد تهراني به شدت مضروب و به سلولهاي انفرداي منتقل شدند. دکتر سيد مصطفي علوي و خالد حرداني(دو زنداني سياسي ديگر) در اعتراض به اين رفتار ضدانساني اعلام اعتصاب غذا كردند.
بيانيه اين زندانيان برخي از ابعاد جرائم سهراب سليماني را برملا ميكند.
«بيانيه اعلام اعتصاب غذا در زندان گوهردشت کرج
پيرو مکاتبات عديده و بلااقدام و بدون پاسخ قبلي ، اينجانبان زندانيان فوق بنابه دلايل زير از تاريخ 20 دي 1386 اعلام اعتصاب غذاي تر نموده و مسئوليت عواقب و تبعات ناشي از آن را متوجه آقاي سهراب سليماني و علي حاج کاظم ميدانيم. شايان ذکر است اين اعتصاب بر خلاف ميل باطني و بدليل عدم پاسخگويي مسئولان امر ميباشد.
دليل اعتصاب خويش را به قرار زير اعلام مينماييم:
1. عدم تفکيک و طبقه بندي بر اساس آيين نامه هاي جاري و ابلاغيه قوة قضائيه و نگهداري در بين مجرمان خطرناک و عادي
2.جلوگيري از معالجه و درمان و استفاده از مرخصي استعلاجي و قانوني
3.موضوع ماده 229 آيين نامه زندانها که انتقال بي دليل و بي مورد خارج از چهارچوب آيين نامه زندان که انتقال زنداني از زنداني به زندان ديگر و از بندي به بندي ديگر.
4. فقدان و عدم تامين جاني با توجه به وضعيت زندان رجائي شهر و حوادث جاري در زندان فوق
توجها اعلام ميدارد که نگهداري اينجانبان در زندان رجائي شهر بر خلاف تمام اصول انساني، قانوني، شرعي و اخلاقي است و عواقب امر در هر حال متوجه امور کل زندانها است و رئيس زندان رجائي شهر ميباشد.
دکتر سيد مصطفي علوي و خالد حرداني
زندانيان امنيتي زندان رجائي شهر کرج
21 دي 1386»
براي شناخت بيشتر پاسدار شكنجه گر سهراب سليماني، به يك نمونه ديگر از برخوردهاي او با يك زنداني سياسي ديگر، آقاي بابك دادبخش، اشاره ميكنيم. ايشان به علت شدت فشارهاي ضدانساني دست به يك اعتصاب غذاي 46روزة موفق زدند و در پايان با سرفرازي توانستند به خواسته اي مشروع خود برسند. ذيلا بخشهايي از نامة آقاي دادبخش خطاب به سهراب سليماني را نقل ميكنيم:
«جناب آقاي سهراب سليماني رياست محترم سازمان زندانهاي استان تهران
احتراماً اينجانب بابک دادبخش متهم پرونده 7533/84 ط د که به اتهام اقدام عليه امنيت کشور بازداشت ميباشم 21 بار با انواع و اقسام برچسبها به بدترين زندانها و بدترين شرايط تبعيد گرديدم هيچگاه نتوانستم دليل اين خشونت را نسبت به خود درک نمايم . و اين که امضاي حضرتعالي را در آخرين دستور انتقالم به زندان رجايي شهر ديدم که در مورخه 13/9/86 طي نامه شماره 1/77/78 دستور داديد که : تحت شرايط جاري نامبرده در اسرع وقت تحت ضوابط به زندان رجايي شهر منتقل شود و زير دستور جنابعالي را هم معاونت امنيت جناب آقاي قويچ (قورچيان) دستور تاکيدي عنايت فرمودند و اکنون چند سئوال:
ميتوان بپرسم طبق کدام قوانين و ضوابط اينجانب 21بار بين 3زندان تهران در طي 3سال نقل و انتقال شدم؟ ميخواهم بپرسم چگونه است که بيش از 45روز است ممنوع تلفن و ممنوع ملاقات ميباشم؟ ممنوعيتي که کسي دليل آن را نميگويد يا نميداند تنها گفته ميشود ما نيز ميدانيم ممنوعيتهاي شما غير قانوني است ولي قدرتهاي بالادست بصورت تلفني دستور دادهاند که تلفن و ملاقاتي نداشته باشي .
از شما ميپرسم کدام قانون اين اجازه را به سازمان زندانها داده است که بعنوان ترفند جهت ساکت کردن يک زنداني سياسي او را از زندان اوين به زندانهاي ديگر بفرستيد و آنها را در بين مجرمين خطرناک و متجاوزين به عنف ، قتلهاي فجيع و حتي قاتلين داراي جنون آني که همگي به اعدام محکوم شده بودند و منتظر اجراي حکم اعدام ميباشند بفرستيد؟
آيا علت تبعيد من و اين شکنجه اين است که با خبرنگاران و بازديدکنندگان در مورد مشکلات زندان صحبت کرده ام ؟ يا اين که به مافياي زندان و فروشگاهها و کارچاق کنها اعتراض کرده ام؟ و شما از طرح اين مسائل در مقابل بازديدکنندگان ناراحت هستيد؟ يا اين که چون من نواميسم را براي سوء استفاده قراردادن افراد فرصتطلب در کالبد اداره تان فراهم نساخته ام؟
اگر نگرانيهاي شما موارد بالاست عرض ميکنم که کم نيستند آزاديخواهان قلم به دستي که ميبينند و مينويسند فعاليت زندانهاي فاسد شما را و شما نيز بايد روزي پاسخگوي اعمالتان در برابر آنان باشيد . اگر مشکل شما اين است که خفه شويم در مقابل بازديدکنندگان و خبرنگاراني که اکثراً نيز از عمال خود شما محسوب ميگردند و در مقابل آنان فقط از محاسن شما تعريف کنيم آن هم به روي چشم اگر صحبت کردن از مافياي زندان، توطئه گران، کارچاق کنها و فروشندگان مواد مخدر در برابر بازديدکنندگان ممنوع است آن هم به روي چشم. نميدانستم که قلمرو آنان محدوده شما نيز محسوب ميشود و اگر مشکل ديگر شما جذب نشدن نواميس (براي يک خواسته کوچک آنقدر بيايند و بروند تا آخر يکي از متوليان آن سيستم بتواند آنها را براي خواسته خود تحت لواي قانون و موقعيت تحت تجاوز و تعرض قرار دهد) است که تن به خواسته هاي شما نخواهيم داد زيرا که از جنس شما نيستيم.
در آخر اميدوارم با توجه به اين که براي احقاق حق خودم و ساير زندانيان سياسي راهي جز دوختن لبانم نداشتم مرا درک نمائيد و به يکي از جلادان نامرئي خود طي دستوري شفاهي و تلفني سفارش نکنيد که براي تحقير هر چه بيشتر، مرا نيز به يکي از حلقه هاي مفقود دهها قتل بدون متهم که در سلولهاي انفرادي زندان رجايي شهر رخ داده و ميدهد بپينوندم و يا مثل چندين زنداني که براي تنبيه هر چه بيشتر با شورتشان آنها را در رجايي شهر به دار آويختند مرا به دار نياويزيد».

69ـ سليمي محمد:
محمد سليمي دادستان ويژه روحانيت است. او و همكارش به خاطر اعمال فشار بر آيت الله بروجرودي جنجال بسياري به وجود آوردند. چيزي كه آبروريزي بسياري براي خامنه اي به بار آورد.(مراجعه شود به جعفر قدياني شمارة108)چرا مردم لیبی توانستند دیکتاتورشان را سرنگون کنند ولی مردم ایران نتوانستند ؟چون مردم لیبی بجای راهپیمائی سکوت ، شعار نویسی بر روی در و دیوار ، روزه سیاسی و ... اسلحه بدست گرفتند و رفتند بجنگ با مزدوران معمر قذافی و امروز هم توانستند پایتخت لیبی را تصرف کنند و رژیم قذافی را سرنگون نمایند .

چون مردم لیبی دوران طلائی امام ، سازندگی ، دوم خرداد و اصلاحات و ... نداشتند ، پس بجای زندگی کردن در دوران کذائی گذشته به آینده ای پر امید فکر کردند .

چون مردم لیبی اعتنائی به حرفهای مزخرف طرفداران مبارزات مدنی و اصلاح طلبانشان نکردند و روش مبارزاتی خودشان را در پیش گرفتند ولی مردم ایران نتنها توی دهن طرفداران مبارزات مدنی و اصلاح طلبانشان نزدند بلکه آنها را هم در راس جنبش آزادیخواهانه شان قرار دادند !

چون مردم لیبی و رهبرانشان ، هر دو خواستار سرنگونی حکومت قذافی بودند ولی مردم ایران شعار سرنگونی رژیم را سر میداند و از آنطرف هم سران جنبش سبز صحبت از آرمانهای خمینی و دوران طلائی امام و ... میکردند .

چون اپوزیسیون خارج کشور لیبی به آمریکا و اروپا فشار آوردند تا قوای نظامیشان را در جهت سرنگونی رژیم معمر قذافی بکار گیرند ولی اپوزیسیون خارج کشور ایران به آمریکا و اروپا فشار میآوردند تا دست به حمله نظامی بر علیه جمهوری اسلامی نزنند !

و دلایل بسیار دیگر ، پس هی غر نزنید که چرا مردم تونس و مصر و لیبی پیروز شدند ولی مردم ایران پیروز نشدند .


عکس شادی مردم لیبی بعد از سرنگونی رژیم سرهنگ معمر قذافیعکس های شادی مردم لیبی بعد از سرنگونی رژیم قذافی

وظیفه سپاه محمد رسول الله ( سپاه تهران بزرگ ) چیست ؟


سپاه محمد رسول الله در پی تغییر ساختار در سپاه پاسداران و تشکیل سپاه‌های استانی در سال ۱۳۸۷ از ادغام لشکر محمد رسول الله (که اولین فرمانده آن متوسلیان بود) و نیروی مقاومت بسیج تهران بزرگ تشکیل شد که از ابتدای تشکیل، فرماندهی آن برعهده سرتیپ عبدالله عراقی بود. هم اکنون سرتیپ حسین همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ است . این سپاه از زیرمجموعه های فرمانده کل سپاه پاسداران میباشد و مسئولیت هماهنگی و فرماندهی عملیات نیروهای بسیجی، لباس شخصی و پاسدار، درهنگام بروز ناآرامی در تهران را برعهده دارد. سپاه دیگری که در تهران وجود دارد، سپاه استان تهران موسوم به سپاه سیدالشهدا(ع) به فرماندهی علی فضلی بود که هم اکنون سرتیپ دوم بهرام حسینی مطلق فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع)است محل استقرار نیروهای این سپاه، پادگان محمد رسول‌الله در تهران خیابان ولیعصر جنب سیمای جمهوری اسلامی و بیمارستان شهید رجایی است.

تاریخچه
پس از جنگ ، لشگر محمد رسول الله تا سال ۱۳۷۴ مسئولیت کنترل پایتخت در شرایط غیرعادی را برعهده داشت. پس از تشکیل قرارگاه ثارالله که وظیفه اصلی‌اش برقراری امنیت شهر تهران بود، این لشگر نیز زیرمجموعه قرارگاه شد. مقر فرماندهی قرارگاه ثارالله در حد فاصل ده ونک و اوین در شمال تهران است. در سال ۱۳۸۷، پس از رسیدن محمد علی جعفری به فرماندهی کل سپاه، وی تشکیلات سازمانی سپاه را در قالب ۳۱ سپاه استانی که مرکب از نیروی زمینی و نیروی مقاومت بسیج، می‌باشند، نوآرایی کرد. در پی آن لشگر ۲۷ محمد رسول‌الله و منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ در یکدیگر ادغام شدند و «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» را تشکیل دادند.

انتخابات ۱۳۸۸
پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، به دستور شورای عالی امنیت ملی وظیفه کنترل پایتخت تا دو ماه (از ۲۵ خرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۸۸) بر عهده قرارگاه ثارالله و زیرمجموعه‌اش سپاه محمد رسول‌الله در تعامل با نیروی مقاومت بسیج گذاشته شد. در جریان اعتراض‌ها، شبه‌نظامیان بسیجی که در کنار ماموران نیروی انتظامی در مقابله با معترضان در تظاهرات تهران حضور داشتند، تحت فرماندهی سپاه محمد رسول الله بودند. برخی دیگر از منابع حمله به ستادهای موسوی در شب انتخابات و دستگیری اصلاح‌طلبان را به نیروهای لبنانی سپاه قدس با فرماندهی قرارگاه ثارالله نسبت می‌دهند.

وظایف
این سپاه مسئولیت هماهنگی و فرماندهی عملیات نیروهای بسیجی، لباس شخصی و پاسدار، درهنگام بروز ناآرامی در تهران را برعهده دارد. سپاه دیگری که در تهران وجود دارد، سپاه استان تهران موسوم به سپاه سیدالشهدا به فرماندهی علی فضلی است. حوزه عمل سپاه محمد رسول الله داخل شهر تهران و سپاه سید الشهدا بقیه نقاط استان تهران است.

کارتون - خالی بندی های پدر حقوق بشر جمهوری اسلامی
عکس - شباهت چهره محمدعلی ابطحی با شعبان بی مخ !
آقای ابطحی! شما که قیافه تان به شعبان بی مخ شبیه بود، گویا دوست دارید تا رفتارتان هم به وی شبیه شود؟!

به صلیب کشیدن روزنامه نگاران در آزادترین کشور جهان !
کارتون - پشت پرده پیگیری نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی

کاریکاتور - جنایات بشار اسد از کجا هدایت میشود ؟
کاریکاتور - خز بازی به سبک جمهوری اسلامی !
پست های آرشیو شده وبلاگ سایه آزادی

برای پیدا کردن سریعتر پست مورد نظرتان کلید های ctrl , F را با هم فشار دهید و سپس کلمه مورد نظرتان را در کادر جستجو وارد کرده و enter را بزنید تا پستهای مرتبط با آن کلمه کلیدی مشخص شود .

عکس گوگل ارث از کاخ علی خامنه ای در پاستور و قرارگاه سپاه ولی امر

عکس - هیچ دارویی چون صیغه شهوت را درمان نمیکند !

فیلم: کتک خوردن يك بسیجی مزدور توسط مردم خشمگين

کارتون - رژیم آخوندی ولایت فقیه و سنگسار زنان ایرا...

کاریکاتور - سید محمد خاتمی و معجزه خمینی !

کارتون - بشار اسد سگ دست آموز خامنه ای و جمهوری اس...

کارتون - سید محمد خاتمی ، طوطی بلبل زبان جمهوری اس...

علی خامنه ای در حال استهلال ماه رمضان !

کاریکاتور - تو دهنی مردم سوریه به خامنه ای و جمهور...

عکس تعدادی از آزادیخوان که بدست خامنه ای جنایتکار ...

اهداف سازمان موساد چیست ؟

عکس - اعلامیه ترحیم حسین شریعتمداری !

کارتون – سید محمد خاتمی ، دلقکی برای همه فصول انتخ...

حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی - کارتون

مسیر دشوار رسیدن به دموکراسی - کاری از نیک اهنگ کو...

بچه سوسمارهای جمهوری اسلامی - کارتونی از نیک آهنگ ...

کارتون - حضرت علی اکبر و چاه ، نابینا !

شباهت ساختار جمهوری اسلامی با باسن ( کون ) !

عکس - احمدی نژاد چگونه شورتش را میپوشد !

غرق شدن هاله نور - کارتونی از نیک آهنگ کوثر

کارتون – احمدی نژاد در زباله دان تاریخ

کارتون – 5 میلیارد دلار کمک نقدی جمهوری اسلامی به ...

کارتون - عاقبت زیر آب زنی های اکبر شاه - نیک اهنگ ...

کارتون – انتخابات مجلس و خاتمی مکار

وقتی افرادی مثل من را بایکوت میکنید رژیم هم راحتر ...

کاریکاتور - اصلاح طلبان به قدرت بازمی گردند !

عکس گوگل ارث از شهرک محلاتی سپاه پاسداران

کارتون - وقتی چماقداران خامنه ای خیلی جوگیر بشوند ...

تاریخچه شکل گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شباهت قیافه حسین شریعتمداری با ملا عمر

کاریکاتور - مانکن های خیابانی و تحریک شدن برادران ...

حمایت کوتوله سیاسی از اعضای باند فاسدش - کاریکاتور...

ماجرای سربازان گمنام امام زمان و سکس آیت الله نوری...

مدال حمایت از جنایت برای علی لاریجانی - کارتون

عکس - کافه حضرت ابوالفضل !

آیا اعدام انقلابی افرادی مثل رادان ، مرتضوی ، احمد...

این ساختمانهای صدا و سیما را معرفی کنید ؟

عکس - اولین فضا نورد جمهوری اسلامی !

کاریکاتور – تکنیک بخیه زدن جراحات 18 تیر به سبک جم...

عکسی رومانتیک از دو آخوند عاشق !

کارتون – حوزه علمیه سوسمار و مارمولک قم !

کارتون – اسکلت های اعدامی های 67 و عصبانیت محمد خا...

کاریکاتور- پشت پرده دیدار فرماندهان سپاه پاسداران ...

روایت به قتل رسیدن محمد مختاری توسط جوخه ترور وزار...

لعنت بر کسانیکه جمهوری اسلامی را ول کرده اند و به ...

فتوکاریکاتور - سید علی چه گوارا !

کاریکاتور – حوزه علمیه سوسمار و مارمولک قم !

عکس یک آخوند بچه باز !

عکس - آذربایجان اویاخدی .... خامنه ای بیلاخدی !

ساعت شنی عمر احمدی نژاد به پایان نزدیک میشود .

کارتون - حسین شریعتمداری ، کرکس دنیای مطبوعات

داستان - ببخشید حاج آقا ! من می‌تونم ترتیب حاج خان...

عکس - بریده شدن ممه مانکن ها بدستور نیروی انتظامی ...

کاریکاتور - دانشگاه های جمهوری اسلامی تفکیک جنسیتی...

کارتون - خامنه ای : همتون جاسوسید !

مادر ندا : حتی اجازه نمی دهند سر قبر دخترم گریه کن...

فیلم: گزارش cnn به مناسبت ۳۰ خرداد و قتل ندا آقا س...

احمدی نژاد : ما اصلا دروغ نمیگوئیم !

مسیر دشوار رسیدن به دموکراسی - کاری از مانا نیستان...

عکس - دیدار شبانه پدر و مادر ندا آقا سلطان از قبر ...

فیلم – حمله وحشیانه مزدوران نیروی انتظامی برای دست...

کارتون - وقتی استاد تمساح یزدی از دست مشائی عصبانی...

عکس - سید خراسانی ، شعیب ابن صالح و مهدی صاحب الز...

طرف تا حالا تو هیچ تظاهراتی شرکت نکرده ، نعره میکش...

عکس ماهواره ای از خانه های سازمانی افسران ارشد سپا...

عکس - قفل شدن موشک های کروز ارتش آمریکا بر روی کاخ...

ویدئو : آتش زدن عکس خامنه‌ای و حسن نصرالله ، بدست ...

فیلم طنز : علی خامنه ای چگونه به رهبری رسید !

عکس یکی از اعضای گروهک تروریستی بسیج در حال نشانه ...

عکس های کمتر دیده شده از اعتراضات بعد از کودتای ان...

عکس - دیوار ندبه ایرانی !

فیلم جدید - لشگر جماقداران سید علی خامنه ای ، ولی ...

پوستر – هموطنانمان را به دست متجاوزان گشت ارشاد نس...

انواع گازهای ضد شورش و روش های حنثی کردن آنها

هدف از تشکیل سپاه حفاظت انصارالمهدی چه بود ؟

کاریکاتور - چگونه عادل فردوسی پور حساب نماینده ارا...

50 دروغی که روح الله خمینی قبل از انقلاب 57 به مرد...

اگر مبارزات مسلحانه هوشمند را همان 2 سال پیش آغاز ...

چگونگی بشهادت رسیدن هاله سحابی از زبان فریدون سحاب...

عکس بازیگران فیلم مسخره پایان نامه

کارتون - اسارتی به اسم حجاب اسلامی !

آشنایی با سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

کاریکاتور - زندان اوین

احمدی نژاد : ما حقوق بشر را نقض میکنیم ؟

جوک ویژه بسیجی ها

مردم دیگر حاضر نیستند برای جنبشی که اهدافش اصلاح ط...

عکس - شباهت و تفاوت سید محمد خاتمی با سید علی خامن...

عکس - سرنوشت خیانتکاران - قابل توجه اصلاح طلبان !...

یکی از شاهکارهای ممد تمدن در دوران ریاست جمهوری اش...

کاریکاتور – خوش رقصی محمد خاتمی برای علی خامنه ای ...

کارتون – عاقبت ترحم به جلاد !

درخواست بخشش مظلوم از ظالم – کاری از مانا نیستانی

کارتون – واکنش محمد خاتمی به سخنان باراک اوباما

کاریکاتور - سیرک انتخابات در جمهوری اسلامی

کاریکاتور – محمد خاتمی و انرژی مالشی برای مقام معظ...

عکس - اکبر شاه در نقش گاد فادر !

کارتون - چماقداری که کارگردان شد !

کارتون - از خوش خدمتی های خاتمی برای خامنه ای !

وضعیت دانشگاه و دانشجویان در جمهوری اسلامی - کارتو...

عکس - خواهر زاده محمد خاتمی به محمود احمدی نژاد چه...

کاریکاتور - تفاوت هاله در بین خودی ها و ناخودی ها ...

آشنایی با سپاه ولی امر

پوستر – هموطنانمان را به دست متجاوزان گشت ارشاد نس...

کارتون – ارذل و اوباش نیروی انتظامی و تعدی به نوام...

عکس - شعار نویسی بر روی دیوار بیت رهبری !

کارتون - ما همه پیرو عرعر خریم !

گشتهای ارشاد را به خیابانها بیاورید ببینید چگونه آ...

عکس - طرفداران گشت های ارشاد در زیر چادر چگونه هست...

عکس - بقائی در کنار مجسمه آزادی و پرچم آمریکا !

کارتون - بشار اسد ، پیشوای فاشیسم در سوریه

عکس - دفاع جانانه یک شیر مرد از ناموسش در برابر مز...

فیلم : كتك خوردن بسيجيان بدست مردم در روز عاشوراي ...

عکس - شباهت مسئولان جمهوری اسلامی با حیوانات درنده...

کارتون - طناب کشی قدرت در جمهوری اسلامی !

زنده بودن تفکر بن لادن - کارتونی از مانا نیستانی

تعریف غیرت از نظر ساندیس خوران رژیم !

عکس - آیت الله العظمی باراک اوباما !

نشانه گذاری ساندیس خوران - کاریکاتور

فیلم : تریاک کشی حاج عبدالرضا هلالی با دوست دخترش

برگزاری راهپیمایی طرفداران دکتر احمدی نژاد از میدا...

عکس تعدادی از آزادیخوان که بدست خامنه ای جنایتکار ...

گوشه ای از دعوای این روزهای اطلاعات سپاه و وزارت ا...

امام خامنه ای : من توی دهن این ملت میزنم !

سید احمد خاتمی : برای حفظ حجاب باید خون ریخته شود...

کارتون - حکومت خانوادگی برادران لاریجانی

کارتون - زیر دریایی فوق پیشرفته جمهوری اسلامی !

فیلم : مجید مختاری به یاد برادرش محمد، خواب های طل...

کارتون - بمب انتخابات در جمهوری اسلامی

متن مصاحبه روزآنلاین ( نوشابه امیری ) با برادر بسی...

سرنوشت احمدی نژاد بعد از پایان ریاست جمهوری اش !

کاریکاتور - پیام جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد !

کاریکاتور – شهر فرنگ و تولد علی خامنه ای !

کاریکاتور - سوء قصد به شیشه عمر احمدی نژاد !

کسی از این دو خواهر بسیجی خبری دارد ؟

فیلم : چگونگی حاملگی مادر خامنه ای و لحظات ملکوتی ...

صفرهای مزاحمی که ایران را ویران کرده است - کاریکات...

چگونه شرکت های گاز ، برق و آب از مردم دزدی میکنند ...

حمله ماموران نیروی انتظامی به دو زن بی پناه - عاش...

کاریکاتور - کردانیسم به خاندان رفسنجانی ها هم رسید...

احمدی نژاد از نشانه های ظهور است !

لینک دانلود فیلم اخراجی های ۳ با کیفیت از روی پرده...

کارتون - سیزده بدر ، سال دگر ، جمهوری اسلامی به در...

عکس های مراسم چهلم شهید محمد مختاری

کارتون - وضعیت قوه قضاییه آیت الشیطان صادق لاریجان...

حاج احمد قدیریان کیست ؟

کاریکاتور - شمشیر داموکلس و شیخ مهدی کروبی

معنای سین های هفت سین چیست ؟

وقتی اوباما برای احمدی نژاد شعر میگوید !

خوش آمدگویی به حداد جاهل - کارتون

کارتون - علی لاریجانی و تجاوز در جمهوری اسلامی

کارتون - خامنه ای و چهارشنبه سوری

ترس رژیم از قبرستان خاوران - کاریکاتور از نیک اهنگ...

تاریخچه مراسم چهارشنبه سوری

عکس - عاقبت اکبر کوسه

کارتون - مجلس خبرگان فسیل شدگان !

کاریکاتور – اکبر کوسه به دریا باز میگردد !

برگزاری راهپیمایی طرفداران دکتر احمدی نژاد از میدا...

عطا الله مهاجرانی ، سمبل شارلاتانیزم جمهوری اسلامی...

داستان آخوند بی آلت تناسلی و حوریان بهشتی !

کارتون - غیرت از نوع اکبر شاهی !

کاریکاتور - گریه پینوکیو از دست دروغگوییهای خبر 20...

کارتون - سعید مرتضوی و مادر حقوق بشر

گاو بازی روزنامه نگاران با احمدی نژاد - کارتون

کارتون - آلات مقدس در جمهوری اسلامی

اوباما : هاله نورتو خاموش میکنم - کاریکاتور

کارتون - آیت الله هاشمی شاهرودی و معلم عربی قوای س...

کاریکاتور - هاشمی شاهرودی ناظم قوای سه گانه میشود ...

آرزوی احمدی نژاد برای جنبش دانشجویی - نیک آهنگ کوث...

احمدی نژاد : با این تورم چطور تو روی مردم نگاه کنم...

راز و رمز های زندگی علی خامنه ای و فرزندانش

شهید دزدی در جمهوری اسلامی - کاری از مانا نیستانی

عکس های زنده یاد محمد مختاری

آمارهای اقتصادی و سیاسی احمدی نژاد !

دو روایت عینی از تظاهرات ۲۵ بهمن در تهران - سایت د...

استفاده نيروهای امنيتی از سلاح گرم برای متفرق کردن...

کارتون - حکومت فاشیستی عریان تر میشود

آنسوی چهره کریه سید علی خامنه ای - کارتونی از ازل

کاریکاتور - توصیه چماقداران موتوری به چماقداران شت...

لوگوی جدید گوگل بمناسبت ایام الله دهه فجر !

دولت مصر از جمهوری اسلامی درخواست اعزام چماقدار و ...

آموزش و دانلود فیلتر شکن پوف puff

نافرمانی مدنی چيست؟

عکس - یک استخر مختلط در یک کشور عربی !

اعدام حلقه دار - کاری از نیک آهنگ کوثر

زندگینامه آدولف هیتلر

عکس - آرم جدید شرکت هما

چرا نیک آهنگ کوثر از ایران مهاجرت کرد - کاریکاتور

عکس - سید علی هیتلر !

کارتون - تفاوت زندان های جمهوری اسلامی با زندان گو...

5 روش دانلود از سایت Y uTube

عکس های تظاهرات جنبش سبز در میدان هفتم تیر - خرداد...

عکس - رفع قضای حاجت یک سرباز بر تمثال مبارک امام خ...

تاريخچه تکامل پرچم ايران

ده اشتباه رایج وبلاگ نویسان ایرانی

عکس - شباهت جالب محمود احمدی نژاد با شهرام شب پره ...

علت وضعیت این روزهای سایت بالاترین - کارتونی از از...

کاریکاتور - نبرد آخر الزمان !

کروبی به رئیس صادق لاریجانی : کوچولو برو بزرگتر تو...

عکس خواهران زینب !

متن کامل کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه ۱٢ عام...

کاریکاتور - احمدی نژاد و یارانه امام زمان !

کارتون - احمدی نژاد هدف هسته ای میشود !

احمدی نژاد و تکمیل نظریه تکامل داروین !

روحیه جنگ طلبی احمدی نژاد - کاری از نیک آهنگ

زندگینامه اسفندیار رحیم مشایی - یار غار محمود احمد...

نقش خامنه ای در جنایت عاشورای خونین 88 - کارتونی ا...

عکس های مجله اشپیگل از عاشورای خونین 88

خامنه ای هم امام هم شد !

توجیه خشونت به سبک احمدی نژاد - کاریکاتور

مصاحبه با مادر شهید شبنم سهرابی و فیلم بشهادت رسید...

رقصیدن احمدی نژاد با شعر انرژی هسته ای حق مسلم ماس...

کارتون - از هر انگشت خامنه ای یک هنری میریزد !

پوستر - عکس و اسامی شهدای ظهرعاشورای خونین 88

احمدی نژاد وقتی کوچک بود - عکس

کارتون - انتقاد از حکومت آزاد شد !

عکس های عاشورای خونین 88

بررسی علل و عوامل وقوع اعدام های سال 67

کاریکاتور - حقوق بشر اسلامی و صادق لاریجانی

چگونگی تشکیل واجا از زبان حجاریان

حال و روز احمدی نژاد بعد از حذف یارانه ها – کارتون...

کاریکاتور - بمب اتم جمهوری اسلامی و رویا های عاشقا...

کاریکاتور - آزاد کردن اسرا به سبک جمهوری اسلامی !

عکس هایی از شهید زهرا بنی یعقوب و ماجرا کشته شدن و...

اخطار علی خامنه ای به احمدی نژاد – کاریکاتور

مقاومت جنبش آزادیخواه دانشجویی در برابر فشارهای رژ...

خیانت علی اکبر هاشمی رفسنجانی - کاریکاتور

کاریکاتور - درخواست کمک زندانیان سیاسی از هاشمی رف...

اقتدار پوتینی ! - کارتون

عکس – آخوند دختر تور کن !

ویران سازی ایران بقیمت آباد کردن مساجد – کارتون

کاریکاتور - وحشت احمدی نژاد و خامنه ای از قیام مر...

کاریکاتور – محمود پینوکیو !

کارتون - سردار محصولی ، سردار زر سالار

کارتون - انرژی هسته ، محمود بخواب خسته ای !

آخوندها ، عامل بدبختی ایران و ایرانیان - کاریکاتور...

چگونه رضا سراج به حاج آقا علوی تبدیل شد ؟

کاریکاتور - مظلومیت اکبر هاشمی رفسنجانی !

کارتون - شباهت ولیعهد سید علی خامنه ای با ولیعهد ک...

عکس - بازداشت یک نوجوان بدست اعضای سازمان تروریستی...

کارتون - اعدام چوبه دار !

عکس مهدی یحیی نژاد - مدیر سایت بالاترین - با استاد...

کارتون - حقوق بشر اسلامی و محمد جواد لاریجانی !

نقش برداران لاری جانی در نقض حقوق بشر - کاری از نی...

کاریکاتور - هشدارهای خامنه ای به کروبی قبل از محاک...

کاریکاتور - عیسی سحر خیز در دادگاه تفتیش عقاید جمه...

عکس - اگر احمدی نژاد زن بود !

سقوط وجدان بشری در جامعه دیکتاتور زده ایران - طرحی...

ناراحتی شیطان از سگدار رادان - کارتون

بن بست جمهوری اسلامی - عکس

محمود احمدی نژاد ، اولین فضانورد جمهوری اسلامی

سایز مغز استاد تمصاح یزدی - نیک آهنگ کوثر

عکس های زنان آزادیخواه در راهپیمایی های 57

کاریکاتور- شستشوی مغزی

باهوش ترین و خنگ ترین مردمان جهان متعلق به چه کشور...

چه کارهایی کنیم تا هک و آلوده به ویروس و تروجان و....

کارتون – پرداخت نقدی یارانه ها !

نامه محسن امین زاده درباره شکنجه هایی که در زندان ...

کاریکاتور - علت واقعی حذف یارانه ها

اقتدار نیروی انتظامی در جنایت سعادت آباد تهران - ک...

کارتون - برزخ و قبول نکردن مدارک جعلی !

عکس – طرح تازه پرچم جمهوری اسلامی

پوتین ، علی خامنه ای و تمثال عیسی مسیح

سید حسن نصر الله آلت دست جمهوری اسلامی – کارتون

بیلاخ ایرانیان به حزب الله لبنان و اربابانش

آخرین لحظات عمر شهید امیر جوادی فر چگونه گذشت ؟

کارتون - از اعجایب فیزیولوژی محمود احمدی نژاد !

کاریکاتور - خوشحالی احمدی نژاد از پیروزی جمهوری خو...

موسیقی هیپ‌هاپ چیست ؟

کاریکاتور - سردار بسیجی دکتر فیل گوز آبادی !

کاریکاتور - وقتی پشم و پیلی احمدی نژاد میریزد

حمله ماموران نیروی انتظامی به دو زن بی پناه - عکسی...

عکس – نقش آفرینی رحیم مشایی در سریال طنز قوه تلخ

اطلاعیه ای که نشان میدهند شرکت ساندیس خوران در تظا...

بعد از حذف یارانه ها سایز این قسمت آخوندها کلفت تر...

آرم جدید سپاه پاسداران

چگونه محمود احمدی نژاد را ساکت کنیم !

کارتون - علت اعدام شدن آزادیخواهان بدست عوامل سید ...

نکات جالبی درباره زبان فارسی که تاکنون نشنیده اید ...

گوسفند شبیه سازی شده در جمهوری اسلامی - کارتون

ترس احمدی نژاد از 13 آبان - کاریکاتور از نیک آهنگ

عکس دختر و مادر شهید شبنم سهرابی

عامل بدبختی ایران و ایرانیان - کارتونی از نیک آهنگ...

طنز - عکس و مشخصات ظاهری دجال !

کاریکاتور – چماقداران بی اراده

کاریکاتور - وقتی استاد تمساح یزدی مورد تفقد امام خ...

علامت جدید سپاه پاسداران – گرداب

عکس - آخوند مخ زن و دختر باز .

بررسی پرونده احمد قدیریان از جنایتکاران اوین

مردم سالاری اسلامی در جمهوری اسلامی

پر رویی جمهوری اسلامی - کارتون از مانا نیستانی

عکس - کیک عاشقان ولایت !

کاریکاتور - وقتی واکسن خامنه ای تاریخ گذشته باشد !...

کارتون - خامنه ای در حال واکسن زدن به مردم !

پوستر - انگل دیکتاتوری در محاصره میکروبهای سبز

کلت کشی اعضای سازمان تروریستی بسیج به روی مردم

آرزوهای بر باد رفته خامنه ای و ولیعهدش – کارتونی ا...

سپاه نـــاپاســــداران - کاری از ازل

دانلود کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( PDF ...

دیدار حضرت خر از شهر خر مقدس قم – گرداب

میکروب های دشمن – کاریکاتوری از نیک آهنگ

هر کدام از ما هم میتوانیم یک احمدی نژاد بالقوه شوی...

خامنه ای مردم معترض را به میکروب تشبیه کرد .

داش چاوز – کاریکاتور

کارتون – رقص تانگوی احمدی نژاد و چاوز در تهران !

عکس علی خامنه ای در جشن تولد با کلاه بوقی !

خامنه ای دنکیشوت میشود – کارتون

کاریکاتور - قدرت خدایی سید علی خامنه ای !

مقایسه زندان گوانتانامو و بازداشتگاه کهریزک !

عکس قبر شهید کیانوش آسا

مهدی بیا ، مهدی بیا ! – کارتون

الهامات غیبی به اکبر هاشمی رفسنجانی – کاریکاتور از...

نــــــه به اعـــــــدام - طرحی از مانا نیستانی

خوابی که احمدی نژاد برای لبنان دیده است ؟

کاریکاتور - دستاورد سفر احمدی نژاد به لبنان - توفی...

عکس مغز همسر سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه

زندگینامه سیاه سردار محمد رضا نقدی

عکس های مزدوران حزب الله لبنان که در سرکوب مردم آز...

بالاخره احمدی نژاد کله هاشمی رفسنجانی را کند !

عکس - سلام بر بنی صدر ، درود بر خمینی !

تصویر نقاشی شده از محمد نوری زاد

کاریکاتور – احمدی نژاد و کرم استاکس نت !

همزاد محمود احمدی نژاد !

کارتون - تاریخ مصرف هاشمی رفسنجانی هم گذشت !

اقتصاد مال خر است !

کارتون - همبستگی اقوام

کلیدهای میانبر در ویندوز سون - Wind ws 7

کارتون - شیر بپا خواسته جمهوری اسلامی - کار از ازل...

احمدی نژاد ، نماینده فرهنگ ناب ولایت فقیهی – کاریک...

کارتون – همجنسگرایان در مانور اقتدار ناجا

عکس های سریال ساندیس شیرین ! کاری از گرداب

لینک دانلود فیلم کتک زدن کودکان در استخر شیرودی تو...

همکاران شیطان در ایران - کاریکاتور

احمد زید آبادی - طراحی از ازل

عکس - هدی و بشری خامنه ای هم در مانور نیروی انتظام...

عکس - قبر علی کردان ، نماد تفکر بسیجی در مدیریت مل...

وقتی شرف و انسانیت فدای شهوت قدرت میشود - کاری از ...

کاریکاتور – هاشمی رفسنجانی ، مردی برای همه فصول خی...

فتوای تجاوز – کاری از آریا

مشابهت سرنوشت ژان والژان با حسین درخشان !

ویروس استاکس نت ، به بیت رهبری هم رسید !

کارتون - فرش قرمز جمهوری اسلامی برای حسین درخشان !...

آموزشهای نظامی سازمان تروریستی بسیج برای اطفال - ...

جمهوری اسلامی چگونه لباس دانشجویان را متحد الشکل م...

عکس های زنده یاد شهید مصطفی غنیان

کاریکاتوری از محسنی اژه ای ، کرکس بیت رهبری !

احمدی نژاد : من مدیر جهانم - کاریکاتور

کاریکاتور - لاس زدن اوباما با اسلامگرایان تروریست

زن و جواني مظلوم گرفتار در حلقه مزدوران وحشي خامنه...

کاریکاتور - برادران لاری جانی !

احمدی نژاد : برای من از این مانکن ها بیاورید !

عکس بسیجیان حزب الشیطانی

عکسی واقعی از سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل !

انواع تکنیک های تند خوانی و تقویت حافظه و افزایش ی...

دوازده کاریکاتور با موضوع خامنه ای و جمهوری اسلامی...

اعضای سازمان تروریستی بسیج در حال شکستن درب منازل ...

عکس سید علی وافوری !

عکس - خفتی دیگر برای محمود احمدی نژاد و طرفداران ر...

آموزشهای استاد احمدی مقدم به بیل گیتس – آریا

عکس شهید داوود صدری

فیلم لحظه بشهادت رسیدن شبنم سهرابی ( از شهدای روز ...

معرفی زنان نامدار ایران باستان

نقاشی از شیوا نظر آهاری - کاری از ازل

راز چفیه کوروش - افشین سبوکی

جمهوری اسلامی منشور کوروش را برای چکاری میخواهد ؟

کاریکاتور - آقای سرکوب منش : ما آماده شهادتیم !

مدارس به حوزه های علمیه واگذار میشوند – کاری از آر...

اکبر هاشمی رفسنجانی در حال مراد گرفتن از خامنه ای ...

پوستر - عکس و اسامی شهدای جنبش سبز درظهرعاشورای خو...

عکس - خامنه ای برگر !

محممود احمدی نژاد در نقش کاریکاتور کاریکاتور .... ...

کارتون - علی خامنه ای با نامه مخالفانش چه کار میکن...

کاریکاتور - توصیه کوروش کبیر به احمدی نژاد !

عکس های جدید از شیوا نظرآهاری پس از آزادی از شکنجه...

کارتون - عاقبت مبارزات بدون خشونت !

عکس های تظاهرات جنبش سبز در میدان هفتم تیر - خرداد...

مصاحبه جرس با همسر شهید مسعود خسروی

کارتون - گاو نژاد ها !

کارتون - خامنه ای : به من بگو مقام معظم تا آزادت ...

عاقبت دیکتاتور بزرگ - کارتون

سد علی ترمیناتور و سرداران سپاه – کاری از آریا

کاریکاتور – نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی

بیرون گود نشسته ، میگه لنگش کن - مانا نیستانی

عکس - بالاخره خامنه ای هلال ماه را رویت کرد !

کارتون - به حضرت عباس به حضرت ابوالفضل ما بمب اتم...

;کارتون - خامنه ای این روزها به چه فکر میکند ؟!

داستان ریدن سرهنگ ارتش در مقابل رضا خان !

عکس - بعد از آزادی ایران آخوندهای اینگونه فرار میک...

دعای رفتن به توالت !!!

متن نامه عبدالله مومنی در مورد شکنجه گران مطیع خام...

کارتون : شکنجه گران ناوارد خامنه ای !

کاریکاتور - سید علی خامنه ای چگونه حکم صادر میکند ...

کاریکاتور - نقش حسین شیره ای در فاحشه خواندن دیگرا...

کاریکاتور - تعجب پزشکان از مرگ مغزی جنتی !

کارتون - چرا سبزها به کمک کروبی نرفتند ؟

ناگفته های مادر شهید حسام حنیفه - از شهدای 25 خردا...

حکومت نظامی در روز قدس - کاریکاتور

نقش سپاه در تظاهرات های دولتی – کاریکاتور

عکس - آخوند بچه باز !

بازگویی جنایت کهریزک از زبان یک بازداشتی

پاسدار محمد حسين صفار هرندي کيست؟

دستخط معمر قذافی !

کاریکاتور - حمایت از اقوام ایرانی را از خودمان شرو...

عمامه پیچیدن به روش سیک های هندی !

قبل و بعد از بازداشت چه کار باید بکنیم ؟

ملت ایران در اسارت توهمات سران رژیم !

سنگسار و اعدام ، دو دستاورد جمهوری اسلامی برای مرد...

کاریکاتور- علی معلم چیزشعر نویس بیت رهبری !

بازی بسیجی دهن گشاد + لینک دانلود

کارتون - خامنه ای و محاکمه بمب گذاران

آیت الشیطان نوری همدانی

چگونه یک بمب اتم ، اسلامی میشود !

ماجرای عکس جوخه آتش چه بود ؟

وقتی ترس جمهوری اسلامی از سکولاریسم بیشتر از سکس ب...

حسین منقلـــی - نقاشی

کارتون – نصیحت دکتر مصدق به موسوی

آیا موسوی و کروبی در جایگاه موسی و هارون هستند ؟

کارتون - مکان و مسیر جذب حداکثری و آشتی ملی !

مدال لیاقت برای خوش خدمتان - کاری از مانا نیستانی...

تصاوير يكي از سران اوباش بسيجي در حمله به دانشجويا...

بالاخره کاسه واجبی هم به سعید مرتضوی رسید !

سعید مرتضوی هم به سطل آشغال فرستاده شد !

پوستر روز قدس 89

خامنه ای : بیا جلو تا جذبت کنم !

کاریکاتور - چاشنی بمب هسته ای بوشهر روشن شد !

علیرضا افتخاری در نقش یک شعبده باز - کارتون

عکس تعدادی از لباس شخصی ها

عکس - همزاد محمود احمدی نژاد !

عکس اعضای سازمان تروریستی بسیج در حال بازداشت یک ج...

افتتاح آفتابه ملی بدست احمدی نژاد – کاری از نیک آه...

طرح مانا نیستانی برای شیوا نظر آهاری

عکس هواپیمای جنگنده بمب افکن اف 22

شعر - بسیج و رایحه خوش گوز آقا !

چند کاریکاتور قدیمی از محمود احمدی نژاد

کاریکاتور - سفره افطار سران جمهوری اسلامی !

کارتون - سید علی فرعون و حواریونش !

بسیجی جنایتکار ستار نجفی را به مجازات برسانید .

آیا جنبش سبز میتواند تکثر گرا باشد ؟

مصاحبه سایت جرس با برادر شهید محرم چگینی

هشدار نوری زاد به خامنه ای – کاریکاتور

گزارش تصویری - بدرقه محمد نوری زاد تا زندان اوین

عروسکهای کوکی جمهوری اسلامی – کاری از نیک آهنگ

کاریکاتور – مذاکره با آمریکا از در پشتی !

کاریکاتور – حلقه اسارت !

عکس - صحبتهای سران جمهوری اسلامی سر سفره افطار !

درد دلهای پدر شهید داوود صدری

نقش باتمانقلیچ و زاهدی در کودتای 28 مرداد 32

امر به معروف خدا میکنم ! ( شعر )

عکس های دکتر محمد مصدق - اسطوره وطن پرستی و ایثار

کالبد شکافی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲

عکس لباس شخصی های سرکوبگر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

چگونه لمپن ها در کودتای 28 مرداد 32 نقش آفرینی کرد...

تعریف انواع مغالطه - بهمراه مثال

نقش روسیه در کودتای 28 مرداد 1332 چه بود ؟

سید حسن میر کاظمی ، بسیجی جنایتکار کیست ؟

عکس و شعری زیبا از مهدی اخوان ثالث

عکس های دکتر مصدق درحال شنا کردن در رودخانه

نقش انگلستان , آمریکا در کودتای 28 مرداد 32 چه بود...

کاریکاتور - تکرار تاریخ !

اسامی و مشخصات زندانها و بازداشتگاه های مخفی و آشک...

کارتون - تبعیض در برخورد با علی کریمی و محمود احمد...

کاریکاتور – جام هنرفروش ولایتمدار !

علیرضا افتخاری ، مرغ عشق خامنه ای !

احمدی نژاد ، بیلاخ خامنه ای به ملت ایران !

زباله دانی به اسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی –کاریک...

عاقبت سگهای فرمانبر دیکتاتورها

بدرقه مصطفی تاجزاده تا زندان اوین - گزارش تصویری س...

آلبوم جدید حبیب از وزارت ارشاد مجوز گرفت – عکس

سرنوشت محتوم دروغگویان – کارتون

جواد لاریجانی ، سایز شناس میشود !

شباهت رابطه احمدی نژاد و سپاه با این عکس !

علت ترک وطن - کاری از مانا نیستانی

مزیت روزه گرفتن سران جمهوری اسلامی – کارتون

عکس عروسی احمدی نژاد و هیتلر

کارتون - صدا و سیمای ضرغامی ؛ مهمانی ناخوانده

تعریف و مفهوم فاشیسم چیست ؟

دانلود نوای ربنای استاد محمد رضا شجریان

نقش لیلا زند در سازمان رهپویان صلح و کاسمی

خرید از فروشگاه زنجیره ای یاس را تحریم کنیم .

کارتون - عصبانیت تمساح یزدی از مکتب ایرانی !

کارتون - خامنه ای ، جام زهر ، احمدی نژاد و مذاکره ...

ممه احمدی نژاد و لولوی جمهوری اسلامی - کاری از آری...

کاریکاتور - چرا پوند انگلیس نجس نیست ؟

عکس - خالکوبی های یک زن مسلمان !

عشاق الدوله ! کاریکاتور

تخریب سنگ قبر شهید کیانوش آسا بدست مزدوران جمهوری ...

عکس - نقاشی جرم نیست !

عکس لولو این چه کاری بود کردی !

عکس - همایش موشهای مقیم خارج !

چگونگی بشهادت رسیدن فاطمه سمسارپور از زبان شوهرش

آخ جون منم از فردا میشم عضو فعال بسیج !

مشکل اخلاقی در کاخ ولایت فقیه – آریا

متن کامل سخنرانی معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله در ...

کاریکاتور - صفحه شطرنج مصباح یزدی !

بيش از صد فيلم از وقايع روز عاشورای خونین با لينك ...

تفاوت دولتمردان جمهوری اسلامی با سیاسیون جهان

نقشه جغرافیایی جدید انگلیس !

مجروحان و مصدومان جنبش آزادی خواهی در چه وضعیتی هس...

کارتون - رابطه 400 میلیارد گم شده با ممه !

خطرات ستون پنجم برای جنبش سبز

ضحاک !

عکس احمد جنتی قبل و بعد از عمل جراحی پلاستیک !

نقشه جدید انگلیس به مرکزیت قم – کاری از نیک آهنک

نقش سپاه در اقتصاد ایران

احمدی نژاد :منو بکشید میخوام شهید بشم !

عکس - پشت پرده انفجار همدان !

ابوالقاسم خزعلی کیست ؟!

کاریکاتور - کشتی خامنه ای

دست مضاعف برای خامنه ای – کاریکاتور

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی مقابل دادستانی ته...

کاریکاتور - خودکشی !

بدل محمود احمدی نژاد - عکس

علی لاریجانی کیست ؟!

عکس – خواهران چماقدار

کارتون - خرهای خامنه ای در گل گیر میکنند !

کاریکاتور - خامنه ای و ادعای خدایی !

آموزش bill yard

عکس بچگی های احمدی نژاد با هیتلر

عکس کنسرت حبیب در نماز جمعه !

کارتون - حاجی حجره رو باز کن .

مزدوران گشت های ارشاد در حال آزار مردم - عکس

بازی فلش - تیر اندازی نیک آهنگ کوثر به سبزها !

در 24 ساعت آغازین حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ساخ...

خامنه ای فرعون زمانه - کاری از ازل

پوستر - مردم ایران برای سرنگونی رژیم قدرتمند هستند...

خمینی و پنجاه دروغ زير درخت سيب

کارتون - عاقبت مبارزات بدون خشونت !

بررسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

مصباح یزدی : آینده سیاسی رفسنجانی در دست ماست !

داستان های بابا بزرگ – استالین عصبانی میشود !

اولین عکس محسن آرمین بعد از آزادی از زندان

مدیر جدید سایت بالاترین - عکس

عکس - دیدار زندانیان کهریزک با مادرشهید سهراب اعرا...

یک بازداشتی از شکنجه گاه کهریزک میگوید .

چند عکس از زندگی خصوصی مهندس موسوی

کاریکاتور - نبرد خیر و شر !

اقدامات اوليه در برابر گاز اشك آور

رقاصی احمدی نژاد برای خامنه ای - کارتون

سید علی شاه خامنه ای - نیک آهنگ کوثر

کارتون - خامنه ای و تفکر استالینیسم !

ضرغامی : گویندگان زن صدا و سیما نباید آرایش کنند !...

نیروی انتظامی چگونه شبنم سهرابی را بشهادت رساند ؟ ...

کارتون - گوسفندان رهبر و التزام به ولایت فقیه !

عکس عیسی سحر خیز قبل و بعد از دستگیری

کافه حضرت ابوالفضل !

عکس دیدار جعفر پناهی و محمد نوری زاد

نوپو : نیروی ویژه پاسداران ولایت یا پاد وحشت ؟

مظلومیت اعضای سازمان تروریستی بسیج !

احمدی نژاد در سرزمین عجائب

عکس شهدا و زخمی های جنبش سبز در لحظه بشهادت رسیدن

عکس محمدعلی شاه قاجار

مراسم سالگرد شهادت امیر جوادی فر

خون دلهای مادر شهید داوود صدری – در مصاحبه با روز ...

دهن کجی به مزدوران گشت ارشاد - کاریکاتور

شباهت محمود احمدی نژاد با شهرام شب پره

آیت الله سید علی خامنه ای - کاریکاتور

گزارشی از وضعیت بندهای 209 و 2 الف امنیتی زندان ...

ناتوی فرهنگی – کاریکاتور

خاتم الانبیای سکولار - کارتون

عکس - کتک زدن مردم توسط پلیس امنیت

کاریکاتور – علت اعتصاب بازاری ها

کاریکاتور - رئیس مجلس خفتگان

از حزب رستاخیز تا حزب ولایت - کارتون از نیک آهنگ

پوستر - شهدای زندان کهریزک

کاریکاتور : گشت های ارشاد بسیج بزودی راه اندازی می...

احمدی نژاد یک نئو نازیست - کاریکاتور

کاریکاتور – عوامل ساخت سریال فرار شهرام امیری !

باند حسین منیف اشمر در حال کتک زدن مردم - عکس

عکس- حمله اعضای سازمان تروریستی بسیج به خانه های م...

نایاک و جامعه ایرانیان خارج کشور

موقع سنگسار شدن سرو صدا نکن !

عکس تازه منتشر شده از شهید امیر جوادی فر

علی منقلی - عکس

پوستر - 18 تیر

بیوگرافی صادق زیبا کلام

لحظه بشهادت رسیدن شهید ندا آقا سلطان بدست مزدوران ...

عکس و مشخصات کامل شهدای جنبش آزادی خواهی مردم ایرا...

هجده تیر هفتاد و هشت ( آرشیوی از عکسهای آن روزها )...

بسیج خواهران : کجایند مردان بی ادعا !

دروغهاى فيلم تقاطع درمورد شهادت ندا آقا سلطان

عاقبت خامنه ای و مزدورانش - عکس

برادر عزت الله ابراهیم نژاد: هفت نفر در 18 تیر کشت...

جنازه مثله شده شهید عزت ابراهیم نژاد در 18 تیر 78

بر مجروحان حوادث پس از انتخابات چه می‌گذرد ؟

گشت های ایست و بازرسی سازمان تروریستی بسیج در خیاب...

کاریکاتور - اکبر هاشمی رفسنجانی ، میتی کومان میشود...

18 تیر را به یاد داریم - پوستری بمناسبت سالگرد 18 ...

کاریکاتور - مجازات گوه خوری احمدی نژاد در ماه رمضا...

کارتون- رویت هلال ماه رمضان در جمهوری ملایان

کاریکاتور - پرونده جنایت کهریزک

عکس های تظاهرات جنبش آزادی خواهی در 18 تیر 88

حمله بسیجی ها به منازل مردم - عکس

ناگفته هاي موسوي لاري وزير کشور اصلاحات از 18 تير

هدیه جدید مارادونا به احمدی نژاد - کاریکاتور

نحوه بشهادت رسیدن اولین شهید جنبش سبز

قاتل صلواتی – کاریکاتور

پروانه معصومی : با تب 39 درجه خود را به دیدار رهبر...

عکس‌هایی از راهپیمایی جنبش سبز در26 خرداد 1388

شکستن شیشه خودرو ها توسط ماموران ناجا

اسامی و عکس بازیگران و کارگردانان مزدور

عکس تعدای از شهدای جنبش سبز

واگویی جنایت 18 تیر 78 به روایت امید حبیبی نیا

خلیج فارس چطور عربی می شود ؟ کاریکاتور

نامه فرماندهان سپاه به خاتمی در 18 تیر 78

4 روزی که خامنه ای را لرزاند روایتی از قیام دانشجو...

عزت ابراهیم نژاد بدست چه کسانی در 18 تیر بشهادت رس...

مصاحبه با مادر شبنم سهرابی از شهدای روز عاشورا

عکس 52 تن از شهدای جنبش آزادای خواهی مردم ایران

برخی از ضرب المثل های ایرانی به همراه معادل انگلیس...

فرار ماموران یگان ویژه ناجا از دست جوانان آزادیخوا...

پوستر : هموطنان‌مان را به دست متجاوزان گشت ارشاد ن...

عکس‌های منتشر نشده از راهپیمایی جنبش سبز در25 خردا...

عکس هایی منتشرنشده از تجمع معترضان هفتم تیر 88 در ...

ساختار دادسراها چگونه است ؟

عکس لباس شخصی های حمله کننده به حسنیه دراویش گنابا...

شعر - دستاوردهای احمدی نژاد

زندگینامه محمد رضا رحیمی

عکس های میرحسین موسوی از دوران جوانی تا امروز

این ساختمانهای صدا و سیما را شناسایی کنید .

عکسی از ماشین جنگی هیتلر در اواخر جنگ جهانی دوم

زندگینامه پیام فضلی نژاد

خامنه ای و حواریونش - عکس

امام تمساح یزدی : ما بمب اتم میخواهیم !

بهشت از نظر بسیجی ها ! عکس

عکس عمادالدین باقی بعد از آزادی از زندان

هوشنگ امیر احمدی ، دلال محبت جمهوری اسلامی

شعار بسیجی ها : لاریجانی تو غلط میکنی !

مونالیزا نژاد - کاری از محمد تقی داوینچی

بازرسی منازل مردم بدست ماموران وزارت اطلاعات - عکس...

میمون طلبه - عکس

ندا جان از شهادت یکسال گذشت ما همچنان بفکر تو و سا...

یک سال گذشت ما همچنان ایستاده ایم - پوستر

عکسی از کفتارهای وحشی نیروی انتظامی در حال سرکوب م...

زندگینامه دکتر مورتون مظاهری

یگان ویژه ناجا در حال کتک زدن یک جوان - عکس

آخــــوند پاسدار بسیجی - عکس

عکس یکی از بسیجی های قاتل و جنایتکار پایگاه 117 قد...

عکس یکی از زخمی های جنبش سبز در روز 25 خرداد 88

روشهای مبارزه با مزدوران رژیم در تظاهرات ها

عکس شهدای جنبش سبز در راهپیمایی روز 25 خرداد 88

عکس – یورش مغولوار لباس شخصی ها به دفتر آیت الله ص...

تعظیم ذلت دربرابر شاه و ولایت - عکس

عکس - ماموران نیروی انتظامی در حال شکنجه یک جوان

عکس - جو پلیسی و امنیتی در مشهد ( 22 خرداد 89 )

تروریستهای حزب الله لبنان در سرکوب مردم ایران - گر...

شخصیت بسیجی های چماقدار - عکس

بیوگرافی آدولف هیتلر

کشتار درمانی اوایل انقلاب 59 - عکس

انتخابات آزاد - کاریـــــکاتور

تظاهرات برق آسا و هوشمند

فیلم تازه منتشرشده از لحظه بشهادت رسیدن ندا آقاسلط...

عکس - دفاع یک جوانمرد دربرابر مزدوران لباس شخصی

عکس ساختمان بلوارآفریقای وزارت اطلاعات ( مجتمع جرد...

ساخت گاز رنگی و دودزا در خانه، جهت کور کردن دید ما...

شنبه همه در تظاهرات 22 خرداد شرکت میکنیم - پوستر

عکس اراذل و اوباش چماقدار رژیم

گشت ارشاد ! کاری از مانا نیستانی

باند احمدی نژاد و سالگرد 22 خرداد - کاریکاتور

آموزش کامل ساخت اسپري فلفل در منزل

از کار انداختن سایت خبرگزاری های دولت کودتا

سپاهیان باطوم بدست و بسیجی های چماقدار - عکس

توصیه امنیتی مهم در تظاهرات ها ، سیم کارت گوشی موب...

علت دهان گشاد احمدی نژاد کشف شد - کاریکاتور

شهید جنبش سبز داوود صدری

روش هاي اقدام غير خشونت آميز «جين شارپ»

اولین فضا نورد جمهوری اسلامی - عکس

جام زهر خامنه ای – کاریکاتور

عکس تریاک کشیدن یک کودک در افغانستان

جعفر پناهی بعد از آزادی از زندان - طرح از آریا

امام تمساح یزدی – نیک آهنگ کوثــر

مادر ندا آقا سلطان از دختر مظلومش میگوید - مصاحبه

دستگیری یک جوان توسط لباس شخصی ها - عکس

جواب علما به نامه عبدالکریم سروش !

آموزش مقابله با ماشین های آب پاش نیروی انتظامی

فسیل شدگان - کاریکاتور

ارغوان رضایی در آغوش معشوغش !

ناگفته های علی افشاری از تاریکخانه اشباح

ترفندهای جستجوی گوگل

دانلود کتابهای سیاسی

زلزله سازان دستگیر شدند ! کاریکاتور

آینه صدافت و احمدی نژاد !

عکس دلاور مردی بنام احمد زید آبادی

ارض اندام احمدی نژاد به ارباب پوتین - کاریکاتور

عکس گوگل ارث از وزارت اطلاعات ج . ا

رابطه سرقت مجسمه ها و گشت های ارشاد - کاریکاتور

جعفر پناهی عزیز آزادیت مبارک - عکس

محمد رضا رحیمی کیست ؟

چه کسی نگذاشت جنگ بعد از 3 خرداد تمام شود – کاریکا...

فاطمه معتمد آریا بدون حجاب و با دستبند سبز – عکس

عکس - آخوندی که زبان اسپانیایی میداند !

سوابق تروریستی منوچهر متکی - وزیر امور خارجه جمهور...

بسیج یعنی ، جنایت - عکس

زندگینامه هدیه تهرانی

عکس - دستگیری یک جوان آزاده توسط مزدوارن رژیم

جام زهر احمدی نژاد برای خامنه ای - کاریکاتور

آمادگی برای اعدام - کاری از مانا نیستانی

ماجرا زن لخـــــــت حاج آقا و مرد نابینا !

زندگینامه بریتنی اسپیرز

عکس ماشین BMW ضد گلوله خامنه ای

قدرت نمایی یگان ویژه نیروی انتظامی در برابر چند زن...

کاریکاتور : چطور لباس شخصی شدم !

رابطه عبادت طولانی و بلند شدن آلت !

ماجرای درجه رضا شاه و ریدن سرهنگ مست

عکس قبر شهید محسن روح الامینی

بیوگرافی سلن دیون

کاریکاتور - چرا بسیجی شدم ؟

فرزاد کمانگر آزادیت مبارک - پوستر

در شکنجه گاه وزارت کشور چه بر سر دانشجویان آمد ؟

یگان ویژه چاقو کش - عکس

همه چیز درباره سازمان اطلاعات موازی

چرا مسلمانان اینقدر گناه میکنند ؟

عکس - اراذل و اوباش بسیجی

قانون مصونیت قضایی بسیج های جنایتکار

خامنه ای و مجسمه های سرقت شده ! عکس

بسیجی ها در حال کتک زدن یک زن و فرزندش - عکس

عکس - آخوند شهوتران

پارچه نوشته مرگ بر احمدی نژاد در افغانستان - عکس

چرا تندیس های تهران ربوده شدند ؟ کاریکاتور

علت سرقت نشدن محمود هاله نور - کارکاتور

تاريخچه تکامل پرچم ايران

سارقان برج آزادی را هم دزدیدند ! عکس

عکس - مادر اشکان سهرابی بر سر مزار فرزند شهیدش

بدن شکنجه شده یک زن ایرانی - عکس

مفاهيم رمزنگاري به زبان ساده

تجاوز از خانه هدایت کرج تا زندان کهریزک

عکس - محاصره وزارت کار توسط ماموران رژیم در روز کا...

زندگینامه سید مجتبی حسینی خامنه ای - ولیعهد سید عل...

زندگینامه عادل فردوسی پور

داریوش همایون کیست ؟

عکس – شیخ فضل الله نوری بر بالای چوبه دار

تعریف مکاتب اقتصادی حاکم بر دنیا

عکس باران کوثری با روسری و مچ بند سبز

بــر انــدازی نــــــــرم - کاریکاتــــور

جوک بسیجی !!!

عکس - دلجویی مهدی کروبی از خانواده بوترابی

عکس پریدن خامنه ای از قطار

مشخصات و آموزش کار با سلاح کلاشنیکف

مست شدن بسیجیها از بوی پای آغا

میر حسین موسوی ، مردی برای روزهای سخت . عکس

عکس دلاور مردی بنام احمد زید آبادی

از بین بردن پسورد BI S كامپيوتر

مهدی نیا ! مهدی نیا - کاریکاتور از نیک آهنگ

توهــــم آزادی - طرحی از مانا نیستانی

آخرین نامه سعیدی سیرجانی به خامنه ای ، قبل از کشته...

آذربایجان اویاخدی .... خامنه ای بیلاخدی - عکس

لیدی گاگا و چماقداران – نیستانی

تعریف و مشخصات شبکه های خطی چیست ؟

عکس مصباح یزدی خلع لباس شده !

یا اعتراف یا کهریزک - کاریکاتور از نیک آهنگ کوثر

مصاحبه منتشر نشده از هاشمی رفسنجانی (18+)

کار مضاعف - سکس مضاعف - کاریکاتور

زجرنامه‌ يکی از قربانیان تجاوز در زندانهای جمهوری ...

جمهوری اسلامی : به حضرت عباس ما دنبال بمب اتم نیس...

پاسدارهای ... ، یا پارازیتهای ماهواره رو قطع میکنی...

در گوانتاناموی وزارت کشور چه بر سر دانشجویان آمد ؟...

دستاوردهای احمدی نژاد در سال گذشته - کاریکاتور

عکسی از آیت الله منتظری در کنار همسرش

ماجرا زن حاج آقا و مرد نابینا !

دانلود فیلتر شکن اولترا سورف 995 - UltraSurf 9.95

عکس جعفر پناهی در کنار خانواده - قبل از دستگیری

دیکتاتور کیست ؟

باد مضاعفی دارم ! ( درد دلهای من )

چرا لباس شخصی شدم - کاری از آریـــا

عکس های قدیمی از مهندس موسوی

خامنه ای و توهم توطئه - کاریکاتور

روش استفاده از فکس ویندوز

زندگینامه بریتنی اسپیرز

سال همت مضاعف و کار مضاعف - کاریکاتور

آخــــــوند دختــــــر بـــــــاز - عکس

آیا دهنمکی به چماقداری باز خواهد گشت ؟ کاریکاتور

ماجرای درجه رضا شاه و ریدن سرهنگ

عکس - تیم رصد سایبری حوزه علمیه قم

احکام گوز از منظر علماء

زندگینامه دکتر سروش

فرکانس BBC , V A فارسی

خود شیفتگی چیست ؟

این همه جاکش آمده ... به عشق رهبر آمده

13 بــــــدر – کارتون توفیق

دست مضاعف برای خامنه ای - کاری از آریا

آموزش دریافت سه ماهواره هاتبرد- نایلست- تلستار12 ب...

آنتی هکینگ

چگونه نافرمانی مدنی کنیم ؟

آموزش ساخت شراب شیرازی

عکس جعفر پناهی در کنار خانواده اش قبل از دستگیری

فیلم حمله بسیجی ها به چند دختر بی دفاع در روز 22...

سلطان سید علی خامنه ای - عکس

عکس دختر و مادر شهید شبنم سهرابی

شعر : این همه لشگر آمده !

کار مضاعف و همت مضاعف با ساندیس مضاعف

حمله ماموران نیروی انتظامی به دو زن بی پناه - عکسی...

شکنجه سفید چیست ؟

آموزش هیپنوتیزم کردن خودمان !

عکس – شباهت عجیب احمدی نژاد با میمون

21 نکته مهم در آرایشی زیبا و بادوام

محمود احمدی نژاد در حال دوچرخه سواری – عکس

عکس - تخریب قبرستان بهائیان توسط عوامل جمهوری اسلا...

مغلطه چیست ؟

عکسی بامزه از سید علی خامنه ای

جوک درباره بسیجی ها

خامنه ای : از کشتی نوح من پیاده شوید !

مادر مقاوم سهراب اعرابی در کنار سفره هفت سین – عکس...

تمام فیلم ها وعکس های مربوط به چهارشنبه سوری سبز

فضای رایگان برای آپلود عکس و فیلم و هر نوع فایلی

آیین و فرهنگ عید باستانی نوروز

عکس های حمله کنندگان به خانه کروبی

سفره هفت سین جمهوری اسلامی

آدرس قبور 50 تن از شهدای سبز که در بهشت زهرا دفن ش...

عکس - آماد باش نیروهای یگان ویژه از ترس چهارشنبه س...

چهارشنبه سوری امسال را با شکوه تر از سالهای قبل بر...

کاریکاتور - عمونوروز و حاجی فیروز هم دستگیر شدند !...

اعلامیه فوت حسین شریعتنداری

یدالله قزوینی - حسن عباسی - کیست ؟

عکس دجال

علی منقلی - عکس

عکس دیدار مصطفی تاجزاده با موسوی و خاتمی و سایر اص...

معنای سین های هفت سین چیست ؟

عکس مراسم سالروز تولد شهید کیانوش آسا در دانشگاه ع...

زندگینامه احمد فردید - تئوریسئن خشونت جمهوری اسلام...

کاریکاتور – جمهوری اسلامی , ایران را به یک زندان ب...

کاری از نیک آهنگ – هاشمی رفسنجانی سبز میشود !

کاریکاتور – محارب

کاریکاتور - تسبیح علی خامنه ای !

عکسی از ولی امر مسلمانان جهان در کنار امیر المومنی...

کاریکاتور – جایزه اسکار و احمدی نژاد

کاریکاتور – علت ضعف جسمانی حسین شریعتمداری چیست ؟

چهار شنبه سوری و تاریخچه آن

نشان جدید صدای و سیمای کودتاچیان

جعفر پناهی هم سبز پوش و سبز اندیش است

عکس - کتابهای سال جمهوری اسلامی انتخاب شدند

بابا بزرگ به چه اعتراف کرد ؟

شباهت سردار رادان با شتر مرغ – عکس

کاریکاتور – مهدی کلهر

کاریکاتور- اشک تمساح خامنه ای برای غزه

سوزاندن ریش خامنه ای در چهارشنبه سوری - کاریکاتور...

عکس - آدولف احمدی نژاد

تاریخچه آیین چهارشنبه سوری

جشن تولد 20 سالگی شهید سهراب اعرابی بر سر مزارش

بیوگرافی و عکس های استاد شجریان

عکس نرگس کلهر دختر مهدی کلهر مشاور احمدی نژاد در ش...

کاریکاتور - خامنه ای - رادان - چهارشنبه سوری !

دانلود فیلتر شکن اولترا سورف 994 یا UltraSurf9.94...

کاریکاتور - برادران جنایتکار لاری جانی - اثر نیک آ...

فیلم حمله نیروهای یگان ویژه و بسیجی ها به کوی دان...

کاریکاتور - وقتی محمد جواد لاریجانی از حقوق بشر حر...

زندیگنامه دکتر محمد مصدق

عکس های توزیع میوه و ساندیس و ... در تظاهرات 22 به...

تشریح اندام سید علی !

عکسی از محمد یوسف رشیدی که ماندگار شد .

عکس خلافکاران را با لباس سبز رنگ در روزنامه ها منت...

عکس تکبیر گفتن چند زن ایرانی برنده جایزه W rld Pre...

عکسهای جعل شده توسط جمهوری اسلامی بر علیه جنبش سبز...

دانلود سخنرانی سعید امامی , عکسهای فهیمه نوگورانی...

سعید عسگر عامل ترور سعید حجاریان , به ریاست ایثارگ...

مصاحبه سایت دویچه وله آلمان با همسر علی کروبی

کاریکاتور - وقتی مسجد هم مکان میشود !

ما اهل کوفه نیستیم .... ساندیس نخوریم بایستیم !

عکس بسیجی هایی که به فائزه هاشمی رفسنجانی حمله کرد...

عکس شکنجه شده علی کروبی فرزند مهدی کروبی

عکس - جمعیت دهها میلیونی طرفداران حکومت در میدان آ...

لینک دانلود فیلم ضرب و شتم وحشیانه یک جوان سبز توس...

کاریکاتور - حالا که جنبش سبز را تحمل نمیکنید در ان...

سواد انگلیسی بز هم از این طرفداران رژیم بیشتر است ...

عکس یک ساندیس خور ( شیر کاکائو ) در تظاهرات 22 بهم...

حمله لباس شخصی ها به دکتر زهرا رهنورد در 22 بهمن

کاریکاتور - احمدی نژاد با کلاه خود مزدوران ضد شور...

عکس - جو امنیتی تظاهرات 22 بهمن

سردار ساجدی نیا کیست ؟

استراتژی حکومت کودتا در آستانه 22 بهمن سبز

نکاتی که خوب است قبل از بازداشت بدانیم - مهم

عکس - آخوند ها در حال دست بوسی از فرح پهلوی

بیت رهبر و پادگان سپاه ولی امر - عکس ماهواره ای

عکس - مسیرهای تظاهرات سبزها در روز 22 بهمن

کاریکاتور - چرا خامنه ای مدرک دکترای افتخاری را نپ...

پوستر های 22 بهمن سبز - مهدی سحر خیز

کاریکاتور- توبه نصوح خامنه ای !

از بین بردن پسورد BI S كامپيوتر

دانلود فیلترشکن اولترا سورف ورژن 9.92

عکس جسد شکنجه شده زهرا کاظمی

عکس - بوسه بر طناب دار

صدا و سیما جمهوری اسلامی , ماشین شستشوی مغزی !

دانلود آهنگ - ای ایران ای مرز پرگوهر - مخصوص زنگ م...

عکس و گزارش کتک خوردن سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه...

حضور سبز ها در نوفل لوشاتو - عکس

آخرین عکس آیت الله منتظری

دانلود فیلترشکن اولترا سورف ورژن 9.92

سید مجتبی حسینی خامنه ای کیست؟

پوستر - جمهوری اسلامی , اعدام ها را متوقف کن .

عکس - مادر اشکان سهرابی بر سر مزار فرزند شهیدش

هموطنان ایرانی مقیم هلند مراسم مضحکه جمهوری اسلام...

کاریکاتور جالب از فردوسی پور و برنامه نود

چطور جلوی پارازیتهای ماهواره ای را بگیریم ؟

عکس خاتمی در کنار اهرام مصر

کاریکاتور - اژدهای سه سر برادران لاریجانی

آشنایی بیشتر با گوه خوار سابق و تواب فعلی + عکس

دانلود و آموزش فیلتر شکن پوف

آیا رفسنجانی مردم را سرکار گذاشته است ؟ کاریکاتور

عکس هیتلر با محمد جواد لاریجانی !

دیالوگ خمینی و محمد رضا شاه در آن دنیا !

زندگینامه عادل فردوسی پور

عکس - روزنامه اطلاعات : رهبر رفت !

عکسهای شهرنو - محل تولد سران جمهوری اسلامی

جواد لاریجانی : اوباما کاکا سیاه است – کاریکاتور

ندا جان تولد 27 سالگیت مبارک – عکس

روح الله حسینیان : من یک زمانی قاتل بوده ام !

کاریکاتور - جنگ قدرت رفسنجانی و یزدی

پوستر - محمد نوری زاد را آزاد کنید .

عکس - مهندس صفایی فراهانی بعد از آزادی از زندان

عکس ماشین BMW ضد گلوله خامنه ای

اسامی و تصاویر متهمان جنایت علیه بشریت

شمایلی از رابطه مکاتب و جامعه

کاریکاتور : فروپاشی سرکوبگران

کاریکاتور : رییس قوه قضاییه - صادق لاریجانی

کاریکاتور : گروهبان احمدی مقدم : ما فضای اینترنت ر...

عکس سنگ قبر دو تن از شهدای جنبش سبز

عكس های فیلم به رنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی كیا...

عکس/ نماز جماعت برخی از زندانیان آزاد شده به امامت...

عکس یکی از اعضای حزب الله لبنان در صحنه ترور دکتر ...

چه کسی اغتشاش گر است ? کاریکاتور

آنچه باید در باره شرایط زندان انفرادی و بازجوها بد...

کاریکاتور : گوه خوردن و حماسه ساندیسی !

این مزدوران رژیم را به پلیس و دستگاه اطلاعات آلمان...

عکس سربازان گمنام امام زمان

دانلود کتابهای ممنوعه و نایاب

عکس : یکی از مجروحان عاشورای خونین

باند حسین اشمر شناسایی شد

تصویر گوگل ارث – شکنجه گاه عشرت آباد

عکس احمدی نژاد زمانیکه شکنجه گر اوین بود

تاکتیک های مقابله با رژیم

مزدوران رژیم سنگ قبر ندا را تخریب کردند – عکس

آموزش و دانلود فیلتر شکن جدید چینی پوف puff

کاریکاتور - علاالدین بروجردی و موشک s 300

عکس - اراذل و اوباشی که به تجمع دانشجویان دانشگاه ...

عکس مزدوران بسیجی در روز عاشورای خونین

دانلود فیلم شلیک بسیجی ها بسمت مردم در روزعاشورای ...

ماشین های جدید زرهی و آبپاش نیروی انتظامی - عکس

کراوات مورد قبول جمهوری اسلامی - عکس

عکس : لباس شخصی های اسلحه بدست - عاشورای خونین

عکس های دیگر از عاشورای خونین 88

عکس دیدار میر حسین موسوی از خانواده سید علی موسوی

همه عکس های جنبش سبز در عاشورای 88

عکس های سایت اشپیگل از عاشورای خونین ایران

عکس های باند حسین منیف اشمر در عاشورای خونین

عکس - کارتون شرک 2 جمهوری اسلامی

شعر : به كوروش چه خواهيم گفت؟

چگونه یک لباس شخصی شدم - کارتون

تمامی عکس های بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10

عکس - اراذل و اوباشی که به بیت آیت الله منتظری حمل...

عکس های تکمیلی از مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظر...

عکس های مراسم به خاک سپاری آیت الله منتظری - جنبش ...

آیت الله منتظری از زندان آزاد شد . عکس

عکسهای تظاهرات جنبش سبز در روز 13 آبان

تقابل کودتاچیان و روسپی های دولتی با جنبش سبز

تاريخچه تکامل پرچم ايران - از دوره هخامنشیان تا کن...

این مزدوران لباس شخصی را شناسایی کنید .

عکس های تکمیلی از تظاهرات دانشجویان - 16 آذر

مفاهيم رمزنگاري به زبان ساده

انواع کابلهای شبکه های کامپیوتری - کابل کراس

عکس های شهرنوی تهران - قلعه سابق

خامنه ای هلو میشود .

عکس : همه مردان از توکلی حمایت کردند .

خامنه ای و احمدی نژاد هم محجبه شدند !

عکس : اهدای مدال دیکتاتور بزرگ به خامنه ای در نرو...

عکسهای جدید از لباس شخصی ها - 16 آذر

همه چیز درباره سازمان اطلاعات موازی

عکس مداح هایی که در سرکوب مردم نقش دارند

دانلود فیلترشکن اولتراسورف Ultrasurf u.97 , u.98

لباس شخصی ای که 6 ماه است در تمام سرکوب ها شرکت د...

عکس دانشجویان دانشگاه تهران - 16 آذر 88

1۰ ملاحظه برای ۱۶ آذر

عکس های 16 آذر امسال - جنبش سبز و دانشجویی

ضرب المثلهای جدید برای بسیجی ها و پاسدارها

کاربردهای نانو تکنولوژی چیست ؟

اصطلاحات صنعت خودرو سازي

همه عکس های بعد از انتخابات

هوی متال

فضای رایگان برای آپلود عکس و فیلم و هر نوع فایلی

فرکانس جدید کانال صدای آمریکا V A

همه فیلم ها و کلیپ های مربوط به 13 آبان 88 – جنبش ...

عکس ماهواره ای از کهریزک شماره 2

به حضرت عباس ما بمب اتم نداریم .

عکس - فرزندان سید علی خامنه ای

ويزاي دانشجويي آمريكا براي ايرانيان

عکسهای مصطفی غنیان - شهید جنبش سبز

دیدن V A و BBC فارسی با اینترنت دایل آپ !!!

آموزش ساخت شراب شیرازی

فعال کردن Hibernate در ویندوز ویستا

تبدیل ماالشعیر بدون الکل به آبجو

چرا بسیجی شدم ؟

دانلود ضرب المثلهای ایرانی - PDF

چهار روش برای دانلود ویدئوهای y utube

فرکانس جدید کانالهای ماهواره ای فارسی زبان

عکس های جدید از پایگاه بسیج 117 قدس- محل بشهادت رس...

روش مقابله با امواج پارازیت ماهواره ای سپاه پاسدار...

فرکانس BBC , V A فارسی

فرکانس جدید بی بی سی فارسی و صدای آمریکا

دانلود فیلترشکن 96 ultrasurf ( اولترا سورف 96 ...

عکس های روز قدس سبز

گزارشی از بازداشتگاه‌های غیرقانونی اطلاعات موازی

زندگینامه همایون شجریان

عکس قبر شهید محسن روح الامینی

مصاحبه با یکی از زندانیانی که مورد تجاوز قرار گرفت...

شکنجه سفید چیست ؟

زندگینامه احمد فردید . رفیق شفیق مصباح یزدی !

عکس مست شدن بسیجی ها از بوی پای آغا - خامنه ای

اسفنديار رحيم مشايی کیست ؟

بیوگرافی قاضی حسن زارع دهنوی - قاضی حداد

نقاشی هایی از ندا آقا سلطان

عکس ماهواره ای از ستاد فرماندهی بسیج

نامه کروبی به رفسنجانی در مورد تجاوز به زندانیان

بیوگرافی دکتر سروش

عکس - دستگیری یک جوان آزاده توسط مزدوارن رژیم

بیوگرافی سیعد مرتضوی

قانون مصونیت قضایی بسیج های جنایتکار

اصول بازجویی چیست ؟

مغلطه چیست ؟

زندگینامه هدیه تهرانی

اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ زن

کانسرواتیزم یا محافظه کاری جیست ؟

منوچهر متکی کیست ؟

عکسهای شهید مصطفی غنیان

تجاوز از خانه هدایت کرج تا زندان کهریزک

زندگینامه و عکسهای استاده شجریان

زندگینامه دکتر محمد مصدق

شهوت مقدس !

عکسهای شهر نو

مجموعه کاملی از عکس های جنبش سبز و اعتراضات بعد از...

آنتی هکینگ

ماجرای قتل پیروز دوانی بدست وزارت اطلاعات

ماجرای رضا شاه و سرهنگ مست

کاریکاتور سید علی خامنه ای و چماقدارانش

عکس ماهواره ای از ساختمان اصلی وزارت اطلاعات در ته...

دانلود آلبوم جدید استاد شجریان - رندان مست

عکسهای حسین قربانزاده شکنجه گر معروف ناجا ( حسین گ...

فرهنگ لغات رایج در فارکس : F REX Dicti nary

نانو تکنولوژی - تعریف نانو فناوری

نانو تکنولوژی - دانشمندان عرصه فناوری نانو

نانو تکنولوژی - عناصر پایه در فناوری نانو

نانو تکنولوژی - کاربردهای فناوری نانو

تلفن های همراه ( موبایل ها ) چکونه کار میکنند ؟

عکس - آخوندی که روزنامه اسپانیایی میخواند !

دعای رفتن به توالت !!!

عکس قبر شهید محسن روح الامینی

نامه سانسور نشده خواهر شهیدان باکری

عکس های دوران نخست وزیری میر حسین موسوی

عکس - نوع فرار آخوندها بعد از آزادی ایران

مشاهده دوربین های امنیتی به شکل مخفیانه

شکنجه های جسمی و روحی اعمال شده بر دانشجویان در زن...

36 دلیل بر اینکه لینوکس از ویندوز بهتر است!

21 نکته مهم در آرایشی زیبا و بادوام

خود شیفتگی چیست ؟

انواع گیتار

زندگینامه و عکسهای استاد محمد شجریان

عکس - ولی امر حیوانات جنگل

عکسهای اعتراضات جنبش سبز

محافظه کاری چیست و محافظه کار کیست ؟

تست روانشناسی

آموزش هیپنوتیزم کردن خودمان !

بیوگرافی سلن دیون

ماجرای درجه رضا شاه و ریدن سرباز

فرکانس جدید کانال بی بی سی فارسی و صدای آمریکا

دانلود سخنرانی سعید امامی قبل از مرگ + عکس های و ...

همه عکسهای شهدای جنبش سبز آزادی خواهی

زندگینامه بریتنی اسپیرز

تعمییر فایلهای ویندوز

رابطه عبادت طولانی و بلند شدن آلت

راه های مقابله با هکرها

دانلود سخنرانی سعید امامی در دانشگاه همدان

تهيه وسايل دفاع شخصي نظير شوکر و اسپري فلفل از باز...

آموزش کامل ساخت اسپري فلفل در منزل

ماجرا زن حاج آقا و مرد نابینا !

چرا مسلمانان اینقدر گناه میکنند ؟

عکس - افکار سید علی خامنه ای

تعریف مغالطه و انواع آن

راهنماي کمک هاي اوليه در برخوردهاي خياباني

نمایندگان مجلس , آیا میخواهید جای تجاوزها خوب شود...

شکنجه سفید چیست ؟

جواد لاریجانی : آسیب دیدگان جنسی وقایع اخیر عکس آن...

روش ساخت شوکر برقي در خانه

سایت های خبری جنبش آزادی خواهی

كمك هاي اوليه در خونريزي خارجي

کامل ترين راهنماي ساخت کوکتل مولوتف (بمب دستي آتش ...

مقابله با چماقداران موتورسوار حکومتي

کمک هاي اوليه خياباني اسپري فلفل و گاز اشک آور

ساخت گاز رنگی و دودزا در خانه، جهت کور کردن دید ما...

روش هاي اقدام غير خشونت آميز «جين شارپ»

نافرمانی مدنی چيست؟

جنگ نرم یا رواني چيست؟

انواع روش های کاربردی مقابله با پارازیت ماهواره (ب...

از کار انداختن سایت خبرگزاری های دولت کودتا با رفر...

مهدی کروبی : به زندانیان تجاوز جنسی شده است

متن مصاحبه دکتر نوری زاده با سردار مدحی

این بسیجی ها و لباس شخصی ها و سپاهی ها را شناسایی ...

گزارش تصویری از به شهدات رساند مردم توسط تیر انداز...

توصیه امنیتی مهم در تظاهرات ها ، سیم کارت گوشی موب...

عکسهای اعتراضات مردم آزادی خواه ایران بعد از تقلب ...

تظاهرات برق آسا و هوشمند چیست ؟

آشنايي با انواع شوکرها (sh cker)

آموزش مقابله با ماشین های آب پاش نیروی انتظامی

مجموعه فیلمهای اعتراضات پنج شنبه 8 مرداد 88 ایران

پرستاري و زنده نگه داشتن مجروحين تير خورده

عکس ماهواره ای ستاد فرماندهی نیروی مقاومت بسیج یکی...

لیست و آدرس وب سایت شرکتهای ارائه دهنده Adsl بهمرا...

سهراب اعرابی شهید راه آزادی

بیوگرافی شیرین عبادی

سرودن 2 بیت شعر در حمایت از جنبش سبز آزادی خواهی ت...

اسامی تعدادی از بازداشت شدگان و کشته شدگان

فرکانس جدید کانال بی بی سی فارسی و صدای آمریکا

جدیدترین سایتهای فیلتر شکن

شعر : بسیج یعنی شپش بر ریش داشتن

عکس نمازگزاران آزادی خواه ایران در 26 تیر 88

کاریکاتور خامنه ای در برابر جنبش سبز مردم ایران

8 نکته برای خرید کارت گرافیک

انواع سبکهای بازی های کامپیوتری

عکس ماهواره ای از وزارت اطلاعات

عکس های 18 تیر 1388 و عکسهای بسیجی های چماقدار

عکس - آموزشهای ضد اغتشاش برای بسیجی ها

عکس بسیجیها و سپاهی های جنایتکار

بیوگرافی سیعد مرتضوی

عکسهایی از جنایات ملایان و مکلایان

یگان ویژه رژیم در حال تخریب اموال مردم

دانلود ضرب المثلهای ایرانی - PDF

فرکانس جدید کانالهای ماهواره ای فارسی زبان