مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس هواپیمای جنگنده بمب افکن اف 22


جمهوری اسلامی میخواهد با آن قارقارک هایش برود به جنگ با این هواپیماها ؟!

0 نظرات: