مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

عکس اعضای سازمان تروریستی بسیج در حال بازداشت یک جوان معترضعکس اعضای سازمان تروریستی بسیج در حال بازداشت یک جوان معترض

0 نظرات: