مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

مردم دیگر حاضر نیستند برای جنبشی که اهدافش اصلاح طلبیست هزینه بپردازند .


این روزها اصلاح طلبان و سبز اللهی ها دائما از خود و دیگران سوال میکنند که چرا مردم بخاطر حصر خانگی موسوی و کروبی تظاهرات نمیکنند ، چرا برای زنده نگه داشتن جنبش سبز بر بالای پشت بامها الله اکبــر نمیگویند ؟ چرا اعتصاب نمیکنند ؟ چرا در دانشگاه ها اعتراض نمیکنند ؟ ...

جواب من به این آقایان اصلاح طلب و سبز اللهی این است که مردم دیگر حاضر نیستند برای جنبشی که اهدافش اصلاح طلبیست هزینه بپردازند . مردم دیدند که چگونه شما خمینی پرستان و هاشمیست ها و خاتمیست ها و سبز اللهی ها جنبش آزادیخواهی سبزشان را دزدید ، چگونه اهداف انقلابی و آزادیخوانه مردم را به سمت آرمانهای امام و انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی منحرف کردید ، چگونه مردم را به بهانه ایجاد تغییرات بنیادی به خیابانها کشاندید تا کتک بخورند و دستگیر و کشته شوند و آنوقت در لحظه حساس ، خودتان فتیله اعتراضات را پائین کشیدید و به پای میز مذاکره با رژیم رفتید تا سازش کنید و امتیاز بگیرید ( که خوشبختانه رژیم خوب دستتان را خواند و تودهنی های پی در پی بهتان زد ! )

آقایان اصلاح طلب و سبز اللهی بدانید این آرامشی که اینک در جنبش آزادی خواهی مردم ایران می بینید آرامش قبل از طوفان است جنبش در حال پوست اندازیست و بزودی پوست اصلاح طلبی اش را به سطل آشغال خواهد انداخت و با پوست جدید انقلابی گام به میدان مبارزه با رژیم خواهد نهاد .
آقایان اصلاح طلب و سبز اللهی بدانید در تعریف جدید جنبش آزادی خواهی مردم ایران چیزی و جریانی به اسم اصلاح طلب وجود نخواهد داشت ، یا با ما هستید یا با رژیم و مسیر سومی وجود ندارد و منبعد همان برخوردی که با جمهوری اسلامی میشده با شما هم خواهد شد ( چون از نظر ما هیچ فرق ماهوی ، در بین شما اصلاح طلبان با جمهوری اسلامی وجود ندارد ) .

در خاتمه به این اصلاح طلبان و سبز اللهی های سایبری میگویم بیش از این خودتان را خسته نکنید دیگر مردم نه بخاطر شما بر بامها الله اکبر خواهند گفت و نه بخاطر شما تظاهرات خیابانی خواهند کرد . حالا هی بنشینید و برنامه بریزید و ضایع شوید تا جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان هم هی به شما بخندند !0 نظرات: