مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

کلت کشی اعضای سازمان تروریستی بسیج به روی مردم


کلت کشی اعضای سازمان تروریستی بسیج به روی مردم

0 نظرات: