مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

آیا اعدام انقلابی افرادی مثل رادان ، مرتضوی ، احمدی مقدم و... مصداق تروریسم است ؟آیا کسی در جنایتکاری و قاتل بودن افرادی مثل مرتضوی و صلواتی و رادان و احمدی مقدم و نقدی و طائب و ... شکی دارد ؟

آیا شما خیال میکنید رژیم میآید افرادی را که بخاطر حفظ نظام و ولایت فقیه ، آدم کشته اند و دستور آدم کشی را هم داده اند مجازات و اعدام میکند ؟

آیا شما فکر میکنید اگر رژیم عوض شود این اصلاح طلبان و فعالان حقوق بشر اجازه خواهند داد تا خامنه ای ها ، مرتضوی ها و رادان ها اعدام شوند ؟ ( نمونه اش در مصر و تونس که چگونه اصلاح طلبان و فعالان حقوق بشرشان سعی کردند تا جنایتکاران رژیم سرنگون شده محکوم به اعدام و یا زندانهای طویل المدت نشوند )

آیا شما خیال میکنید افرادی مثل طائب و نقدی و رادان و ... از شکنجه و تجاوز کردن و کشتن ما مخالفان نظام احساس عذاب وجدان میکنند ؟

آیا تابحال فکر کرده اید آن مامور سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و اطلاعات وقتی میبینید فرمانده جنایتکارش نه تنها مجازات نمیشود ، بلکه با ارتقای مقام و درجه تشویق هم میشود ، چگونه رفتارش شرطی میگردد ؟ ( یعنی پیش خودش میگوید اگر من هم بیشتر مردم رو بزنم و بکشم مثل فرمانده ام زودتر ارتقا مقام و درجه میگیرم و اگر نزنم و نکشم باید همیجور درجا بزنم ، پس میزنم و میکشم و موافق جریان آب شنا میکنم که راز موفقیت همین است )

آیا شما فکر کرده اید اگر افرادی مثل سردار رادان و قاضی صلواتی و سردار نقدی و ... توسط مردم اعدام انقلابی شوند چگونه حساب کار دست پرسنل زیر دستشان خواهد آمد و چگونه خواهند فهمید که اگر بخاطر جنایتکاریشان از طرف نظام مصونیت قضائی دارند ولی از طرف مردم نتنها مصونیت ندارند بلکه باید هر لحظه هم منتظر مجازات و اعدام انقلابی شدن باشند ، آیا میدانید اینگونه شرطی شدن چگونه باعث ریزش نیروهای سرکوبگر رژیم خواهد شد ؟

آیا شما میخواهید همچنان به این مبارزات تدافعی فرسایشی تان ادامه دهید تا رژیم هم با خیال راحت هر روز یک طرح تهاجمی جدید انتظامی و امنیتی را به اجرا بگذارد و مردم را تحت فشار قرار دهد تا مبادا فکر براندازی به سرشان خطور کند ؟
0 نظرات: