مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

شعر : بسیج یعنی شپش بر ریش داشتنبسیج یعنی روی حمام را ندیدن / بسیج یعنی سر از مردم بریدن


بسیج یعنی که جوراب را نشُستن / چپیه چرک و خاکی سر بستن


بسیج یعنی شپش بر ریش داشتن / شعور اُشتران و میش داشتن


بسیج یعنی تجاوز، چوب و آلت / همانا بوسه بر تخم ولایت


بسیج یعنی سگ سید علی خان / دُمی جنباندن بهره لقمه ای نان


بسیج یعنی خیانت بر همه خلق / بسیج یعنی تجاوز بهتر از جلق


بسیج یعنی عبادت بهره پاداش / بسیج یعنی مغز سایزِ یک عدد ماش


بسیج یعنی ابوالفضل جای کورش / بسیج یعنی همه اعدام و پاپوش


بسیج یعنی سگ اعراب بودن / بسیج یعنی ننه خراب بودن


بسیج یعنی همه رای ها ربودن / شعار مرگ بر خلقت سرودن


بسیج یعنی عرق، بوی تهوع / به خود شاشیدن از هر تجمع


بسیج یعنی همه هار بودن / به آستین خودت مار بودن


بسیج یعنی که ما تحتت دریدن / که فردا در سوراخ موشی خزیدن


که فردا گر همه مردم بجوشند / زمین را از بسیجی ها بشویند0 نظرات: