مرگ بر خامنه ای قاتل ... مرگ بر اصل ولایت فقیه ... مرگ بر جمهوری فاشیستی اسلامی

فتوکاریکاتور - سید علی چه گوارا !سید علی چه گوارا


ارنستو خامنه ای


0 نظرات: